Arbete i annat land

Bor du i Sverige och arbetar i annat nordiskt land för en privat arbetsgivare?

Detta gäller dig som bor i Sverige och arbetar i ett annat nordiskt land för en privat arbetsgivare.Informationen gäller bara beskattning av din arbetsinkomst.

Se här om du har en offentlig arbetsgivare, arbetar som sjöman, arbetar som flygande personal, arbetar på dansk eller norsk kontinentalsockel eller får inkomst som artist eller idrottsutövare.

Din arbetsgivare är från arbetslandet

Du ska betala skatt på din inkomst i det land där du arbetar för den lön som tjänats in där.

Arbetar du i bostaden eller på något annat ställe i Sverige, ska lönen för den delen av arbetet bara beskattas i Sverige. Detta gäller allt arbete som är utfört i Sverige oavsett om det är planerat eller mer tillfälligt.

Är du på tjänsteresa utanför det land där du är anställd ska lönen för den delen bara beskattas i Sverige.

Det finns vissa undantag, se nedan under rubriken ”Specialregler”.

När du ska betala skatt i arbetslandet betalar du inte skatt i Sverige för samma inkomst och den påverkar inte heller beskattningen av dina andra inkomster.

Din arbetsgivare är från ett annat land än arbetslandet

Du ska betala skatt på din inkomst i arbetslandet om ett av följande villkor är uppfyllt

• du tillbringar mer än 183 dagar i arbetslandet under en 12-månadersperiod

• din arbetsgivare har fast driftställe i arbetslandet

• du är uthyrd till verksamhet i arbetslandet

Du ska betala skatt i Sverige om inte något av ovanstående villkor är uppfyllt.

Uppfyller du något av villkoren ovan, är du skattepliktig i arbetslandet för den lön som tjänats in där.

Arbetar du i din bostad eller på ett annat ställe i Sverige, skall lönen för den delen av arbetet bara beskattas i Sverige. Detta gäller allt arbete som är utfört i Sverige oavsett om det är planerat eller mer tillfälligt.

Är du på tjänsteresa utanför arbetslandet, skall lönen för den delen av arbetet bara beskattas i Sverige utom när du är på tjänsteresa i det land där arbetsgivaren har hemvist. Är du på tjänsteresa i det landet kan lönen beskattas där.

Det finns vissa undantag, se nedan under rubriken ”Specialregler”.

När du ska betala skatt i arbetslandet betalar du inte skatt i Sverige för samma inkomst och den påverkar inte heller beskattningen av dina andra inkomster.

Specialregler

Gränsgångarregler

Bor du i en kommun i Sverige som gränsar mot Norge eller Finland och arbetar i något av dessa länder i en kommun som gränsar mot Sverige så omfattas du av gränsgångarregeln. Gränsgångarregeln innebär att du betalar skatt på din löneinkomst i det land där du bor. Förutsättningen är att du normalt vistas i din fasta bostad i Sverige minst två dagar per vecka, inklusive en övernattning.

Före år 1997 fanns gränsgångarregler mellan Sverige och Danmark. För Sveriges del finns dessa regler kvar som undantagsregler. Kravet är att du var gränsgångare 1997 och att du har omfattats av reglerna sedan dess.

Nya Svinesundsbron/Öresundsförbindelsen

Bor du i Sverige och arbetar med underhåll och drift av den nya Svinesundsbron betalar du skatt på den arbetsinkomsten i Sverige även om du utför arbetet i Norge.

Bor du i Sverige och arbetar med underhåll och drift av Öresundsförbindelsen betalar du skatt på den arbetsinkomsten bara i Sverige även om du utför arbetet i Danmark.

Svensk-danskt avtal om vissa skattefrågor

Bor du i Sverige och arbetar huvudsakligen i Danmark finns ett avtal mellan Sverige och Danmark som reglerar vissa skattefrågor

Beskattning i Danmark av arbete utfört i Sverige eller i något annat land:

Du ska betala skatt i Danmark på lön av arbete som utförs i Sverige eller andra länder om alla följande villkor är uppfyllda:

• du arbetar minst hälften av din arbetstid i Danmark under varje tremånadersperiod för en dansk arbetsgivare eller en arbetsgivare med fast driftställe i Danmark och ditt arbete i Danmark är utfört vid det fasta driftstället

• du arbetar i Sverige i din bostad, på tjänsteresor eller med annat arbete av tillfällig natur.

• ditt arbete i något annat land ska arbetet vara tjänsteresor eller annat arbete av tillfällig natur

Övriga frågor som tas upp i avtalet är avdrag för kostnader för resor över Öresundsbron och avdrag för pensionssparande.

Arbete ombord på tåg mellan Sverige och Danmark

Bor du i Sverige och arbetar ombord på tåg som endast går mellan Sverige och Danmark ska du betala skatt i Sverige. Om din arbetsgivare är dansk så ska du även betala skatt i Danmark på samma inkomst.

Du ska alltid redovisa din danska inkomst i Sverige. Betalar du skatt i båda länderna är det Sverige som ska ta hänsyn till den skatt du har betalat i Danmark. Avräkning medges högst med ett belopp som motsvarar den svenska skatt som utgår på inkomsten du fått.

Styrelsearvode

Du ska betala skatt i Sverige, om du får ersättning för styrelsearbete (styrelsearvode) i ett bolag i ett annat nordiskt land. Inkomsten beskattas också i det land där bolaget hör hemma. Detta gäller oavsett var arbetet har utförts.

När du har betalat skatt i båda länderna är det Sverige som ska ta hänsyn till den skatt du har betalat i det andra nordiska landet. Avräkning medges högst med ett belopp som motsvarar den svenska skatt som utgår på inkomsten du fått.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad. Du bör kontakta Försäkringskassan i Sverige eller socialförsäkringsmyndigheten i det land du utför arbetet för mer information.

Was this content helpful to you?
YesNo

Topics

skatteskatturinnskatteetatenveroskatteVerket