Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Fast driftssted

Begrepet fast driftssted er definert i den nordiske skatteavtalen. Med fast driftssted menes et fast forretningssted der et foretaks virksomhet helt eller delvis blir utøvet. Følgende er eksempel på fast driftssted:

Et bygnings-, anleggs-, installasjons- eller monteringsprosjekt, eller virksomhet som består av planlegging, overvåking, rådgivning eller annen hjelpende personalinnsats i forbindelse med slikt prosjekt, utgjør også et fast driftssted, men bare i de tilfeller prosjektet eller virksomheten varer mer enn 12 måneder på samme sted.
Fast driftssted foreligger også om en person i et annet nordisk land opptrer på vegne av et foretak, og han har en fullmakt som regelmessig anvendes, til å inngå avtaler som binder foretaket, s.k. avhengig agent.

Et foretak får ikke fast driftssted bare av den grunn at det driver virksomhet i et annet nordisk land gjennom en megler, kommisjonær eller annen uavhengig mellommann, når disse personene opptrer innenfor rammen av sin ordinære forretningsvirksomhet.

Utleie av arbeidskraft

Utleie av arbeidskraft er definert i den nordiske skatteavtalen. En arbeidstaker anses som utleid når han av noen (utleier) stilles til disposisjon for å utføre arbeid i noen annens (oppdragsgiver) virksomhet i en annen kontraherende stat, forutsatt at oppdragsgiveren er bosatt eller har fast driftssted i denne annen stat og at utleieren ikke har ansvar for og heller ikke bærer risikoen for arbeidsresultatet.

Ved avgjørelsen av spørsmålet om en arbeidstaker skal anses utleid, skal det foretas en samlet vurdering hvorved det særskilt skal tas hensyn til hvorvidt

  1. den overordnede ledelse av arbeidet tilligger oppdragsgiveren;
  2. arbeidet utføres på en arbeidsplass som disponeres av oppdragsgiveren og som han har ansvaret for;
  3. godtgjørelsen til utleieren beregnes etter medgått tid eller under hensyn til annen sammenheng mellom godtgjørelsen og den lønn arbeidstakeren mottar;
  4. det vesentligste av arbeidsredskap og materiell stilles til disposisjon av oppdragsgiveren; og
  5. utleieren ikke ensidig bestemmer antall arbeidstakere og de kvalifikasjoner disse skal ha.
Meny
 
Logo