Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Fast driftställe

Begreppet fast driftställe definieras i det nordiska skatteavtalet. Med fast driftställe menas en stadigvarande plats för affärsverksamhet från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs. Följande är exempel på fast driftställe:

Ett byggnads-, anläggnings-, installations- eller monteringsprojekt, eller verksamhet som består av planering, övervakning, rådgivning eller annan biträdande personalinsats i samband med sådant projekt, utgör också fast driftställe men bara i de fall projektet eller verksamheten pågår i mer än 12 månader på ett och samma ställe.

Fast driftställe föreligger också om någon är verksam för företagets räkning i ett annat nordiskt land och har en fullmakt som regelmässigt används för att ingå avtal som binder företaget, s.k. beroende agent.
Ett företag får inte fast driftsställe endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i ett annat nordiskt land genom en mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, när dessa personer därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

Uthyrning av arbetskraft

Uthyrning av arbetskraft är definierat i det nordiska skatteavtalet. En arbetstagare anses som uthyrd när han av någon (uthyraren) ställs till förfogande för att utföra arbete i annans (uppdragsgivare) verksamhet i annan avtalsslutande stat, förutsatt att uppdragsgivaren har hemvist eller fast driftställe i denna andra stat och att uthyraren inte har ansvar för och inte heller står risken för arbetsresultatet.

Vid avgörandet av frågan om en arbetstagare skall anses uthyrd, skall göras en samlad bedömning varvid särskilt beaktas om

  1. den övergripande arbetsledningen åvilar uppdragsgivaren,
  2. arbetet utförs på en arbetsplats som disponeras av uppdragsgivaren och för vilken han. har ansvar
  3. ersättningen till uthyraren beräknas efter den tid som gått åt eller med ledning av annat samband mellan ersättningen och den lön arbetstagaren får,
  4. största delen av arbetsredskap och material ställs till förfogande av uppdragsgivaren, och
  5. uthyraren inte ensidigt bestämmer antalet arbetstagare och de kvalifikationer dessa skall ha.
Meny
 
Logo