Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Deklaration

Vilka ska lämna deklaration?

Du som är obegränsat skattskyldig ska lämna Inkomstdeklaration 1 om

Om Skatteverket har uppgift om inkomster och avdrag som du haft, får du en deklaration med dessa uppgifter förtryckta.

Du som är begränsat skattskyldig ska lämna Inkomstdeklaration 1 om

Ifall du ägt en fastighet får du en deklaration med fastighetsuppgifterna förtryckta.

När ska deklarationen lämnas?

Deklarationen ska du lämna senast den 2 maj.  Du får sända den med posten, men detta måste du göra i så god tid att deklarationen har kommit in till Skatteverket i tid. Om du lämnar in din deklaration för sent riskerar du att få betala en förseningsavgift.

Var ska deklarationen lämnas?

Deklarationen ska lämnas till Skatteverket. Du kan i många fall lämna in din deklaration via Internet, telefon eller sms.

Utbyte av kontrolluppgifter mellan skattemyndigheterna

För att säkerställa en rätt beskattning har alla de nordiska länderna regler om att arbetsgivare, banker med flera ska lämna uppgift om utbetald lön, pension, utdelning, räntor m.m. Här ska bl.a. mottagarens namn och adress samt vad det är för slags inkomst och beloppets storlek framgå. Denna skyldighet gäller också för betalningar till personer bosatta i andra länder.

För att säkerställa en korrekt beskattning har de nordiska länderna kommit överens om att utbyta upplysningar. Utbytet sker vart år mellan särskilt utsedda enheter hos skattemyndigheterna och genom säkra kanaler. Det utväxlas stora mängder upplysningar mellan de nordiska länderna. Dessa upplysningar används av Skattemyndigheten i bostadslandet för att kontrollera att personer med aktiviteter över gränserna har uppfyllt sin plikt att upplysa om inkomster och förmögenhet i utlandet.

Meny
 
Logo