Skattsedel/skattekort

Skatteavdrag när du är obegränsat skattskyldig

Begreppet skattsedeln används för det besked från Skatteverket som visar vilken skatteform som du ska ha på din arbets- och/eller pensionsinkomst. Både svenska och utländska arbetsgivare är skyldiga att dra av och betala in preliminär skatt för arbete i Sverige. Även svenska pensionsutbetalare har en sådan skyldighet för personer som får svensk pension. . En egenföretagare betalar däremot in skatten själv.

Skatteform

A-skatt

Om du är anställd ska du betala A-skatt. Arbetsgivaren ska göra skatteavdrag på lönen oavsett om du har en svensk eller en utländsk arbetsgivare. Även pensionärer betalar A-skatt och pensionsutbetalaren gör skatteavdrag på den svenska pensionen.

Godkännande för F-skatt

Om du bedriver näringsverksamhet i enskild firma bör du som regel vara registrerad som "godkänd för F-skatt". Det innebär att du själv ska betala dina skatter varje månad. Godkännandet gäller tills vidare. Ett registerutdrag sänds ut om du begär det. Detta visar bl.a. om du är godkänd för F-skatt och kan användas för att visas upp för dina uppdragsgivare och gör att de inte behöver innehålla någon skatt.

SA-skatt (särskild A-skatt)SA-skatt är sådan skatt som du betalar in själv. Det gäller t.ex. när du bedriver enskild näringsverksamhet men inte har ett godkännande för F-skatt.

Oavsett om du har A-, F- eller SA-skatt ska denna preliminära skatt som betalas in löpande under året så långt som möjligt överensstämma med din beräknade slutliga skatt. Man kan inte själv välja att betala in skatten i efterhand.

Hur får man en skattsedel?

Om arbetsgivaren inte vet vilken skatteform du har ska ett förhöjt skatteavdrag göras därför är det viktigt att du kan visa din skatteform. Om du är folkbokförd i Sverige kan den övervägande delen av de som betalar ut löner och ersättningar få ett besked direkt från Skatteverket om vilken skatteform du har och därför skickas en skattsedel normalt ut endast på begäran. Om du behöver en skattsedel kan du beställa en sådan hos Skatteverket.

Om du inte är folkbokförd är det viktigt att du gör en anmälan om preliminär skatt för att skatten ska bli rätt. Ansökan gör du antingen digitalt på skatteverket.se eller på blankett SKV 4402 (se engelsk version).

Om du ska betala in skatten själv behöver du lämna uppgifter för att Skatteverket ska kunna ge dig SA-skatt och beräkna hur mycket skatt du ska betala varje månad. Detta görs på skatteverket.se eller blankett SKV 4314, preliminär inkomstdeklaration .

Hur får man ett godkännande för F-skatt?SKV 4314

Du kan ansöka för att bli godkänd för F-skatt på skatteverket.se (se engelsk version). Det gäller både om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig.

Beslut om skatteavdrag när du är begränsat skattskyldig

Om du är begränsat skattskyldig kan du eller din utbetalare ansöka om att du ska bli beskattad med SINK (Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta). Ansökan görs på Skatteverkets webbplats antingen digitalt eller på blankett SKV 4350 (se engelsk version). När du har fått beslutet ska du visa upp beslutet för den som betalar ut din lön eller pension för att utbetalaren ska kunna göra avdrag för SINK istället för vanlig preliminär skatt. SINK är en definitiv skatt och betalas på arbets- och pensionsinkomster men inte på kapitalinkomster.

Om din arbetsgivare inte är svensk och din inkomst inte ska beskattas i Sverige, behövs ingen SINK-ansökan göras och arbetsgivaren är inte skyldig att innehålla skatt.

Du kan välja att beskattas med vanlig inkomstskatt istället för SINK. Då kan du ange att du vill göra det i din SINK-ansökan.

Preliminärskatt vid arbete i ett annat nordiskt land och överföring av skatt (trekkavtalet)

Om du är anställd av en arbetsgivare i ditt bosättningsland men kommer att utföra arbete i ett annat nordiskt land än där du är bosatt ska du eller din arbetsgivare skicka in blankett  NT 1 eller NT 2 till skattekontoret där arbetsgivaren hör hemma. Detta ska göras för att säkerställa att preliminär skatt betalas in i rätt land. Blankett NT 1 ska användas när beskattning ska ske där du är bosatt, t.ex. när du vistas högst 183 dagar i arbetslandet. Blankett NT 2 ska användas när beskattning ska ske i arbetslandet. Detta gäller när du vistas mer än 183 dagar i arbetslandet, när din  arbetsgivare har fast driftställe i arbetslandet och i vissa länder när det är fråga om uthyrning,

I vissa fall kan dock skatteförvaltningarna föra över skatt mellan länderna enligt det s.k. trekkavtalet. Avtalet innebär att om skatt för en löneinkomst innehållits i ett nordiskt land men  inkomsten ska beskattas i ett annat nordiskt land så kan det första landet föra över den innehållna skatten till det andra landet. Den överförda skatten anses alltid vara betald i rätt tid och du slipper betala räntor m.m. på det överförda skattebeloppet. I det fall den överförda skatten inte fullt ut täcker skatten i det andra landet får du själv betala resterande del och eventuella räntor m.m. på denna del.