Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Skattemelding (deklaration)

Hvem skal levere skattemelding (inkomstdeklaration)?

Du som er fullt skattepliktig, skal levere Inkomstdeklaration 1 om

Har Skatteverket opplysninger om inntekter og fradrag som du har hatt, får du en skattemelding der disse opplysningene er ferdig utfylt.

Du som er begrenset skattepliktig, skal levere Inkomstdeklaration 1 dersom

Har du eid fast eiendom, får du en skattemelding der opplysningene om eiendommen er ferdig utfylt.

Når skal skattemeldingen sendes inn?

Skattemeldingen skal sendes inn senest 2. mai. Du kan sende den i posten, men det må du gjøre i så god tid at skattemeldingen kommer frem til Skatteverket i tide. Leverer du inn skattemeldingen for sent, risikerer du å måtte betale en forsinkelsesavgift.

Hvor skal skattemelding sendes?

Skattemeldingen skal sendes til Skatteverket. I mange tilfeller kan du sende inn skattemeldingen via Internett, telefon eller sms.

Utveksling av opplysninger mellom skattemyndighetene

For å sikre riktig beskatning har alle de nordiske landene regler om at arbeidsgivere, banker og andre skal sende inn opplysninger til skattemyndighetene om utbetalt lønn, pensjon, utbytte, renter mv. Her skal bl.a. mottakerens navn og adresse, hva slags inntekt det er og beløpets størrelse fremgå. Plikten til å sende inn opplysninger omfatter også utbetalinger til personer som er bosatt i andre land.

For å sikre en korrekt beskatning har de nordiske landene blitt enige om å utveksle opplysninger. Utvekslingen skjer hvert år mellom særskilt utpekte enheter i skattemyndighetene og gjennom sikre kanaler. Det utveksles store mengder opplysninger mellom de nordiske landene. Disse opplysningene brukes av skattemyndighetene i bostedslandet for å kontrollere at personer med grensekryssende aktiviteter har oppfylt sine forpliktelser til å opplyse om inntekt og formue i utlandet.

Meny
 
Logo