Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Skattemelding (deklaration)

Hvem skal levere skattemelding (deklaration)?

Du som er fullt skattepliktig, skal levere Inkomstdeklaration 1 om

Har Skatteverket opplysninger om inntekter og fradrag som du har hatt, får du en skattemelding der disse opplysningene er forhåndsutfylt.

Du som er begrenset skattepliktig, skal levere Inkomstdeklaration 1 dersom

Har du eid fast eiendom i 2019, får du en skattemelding der opplysningene om eiendommen er forhåndsutfylt.

Hvordan får du din skattemelding?

Skatteverket starter å sende ut skattemeldingen i mars. Senest 15. april skal alle ha fått skattemeldingen. Skattemeldingen blir sendt til din adresse i folkeregisteret.

Har du en digital postkasse får du ikke skattemeldingen på papir. I stedet får du skattemeldingen i din digitale postkasse allerede i perioden 4. – 11. mars. Du må ha et svensk personnummer for å få en digital postkasse.

Om du har plikt til å levere skattemelding, men ikke har mottatt den må du bestille en skattemelding. Du kan lese mer om hvordan du gjør det på Skatteverket.se. Der kan du også lese mer om hvordan e-tjenesten fungerer og hvordan du får en digital postkasse og svensk BankID (svensk version - engelsk version).

Hvordan kan du levere skattemeldingen?

Får du en forhåndsutfylt skattemelding må du kontrollere at alle inntekter er tatt med og at beløpene er korrekt. Du må korrigere eventuelle feil og legge til inntekter som ikke er forhåndsutfylt. Du kan levere skattemeldingen på en av disse måtene:

Om du ikke kan levere skattemeldingen via telefon, e-tjenesten eller sms, kan du sende skattemeldingen i posten til den adressen som står på den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Skattemeldingen skal ha kommet inn til Skatteverket senest 4. mai 2020. Om du leverer skattemeldingen for sent, risikerer du å måtte betale en forsinkelsesavgift. Du kan søke om utsettelse av fristen for å levere skattemelding. En søknad om utsettelse må ha kommet inn til Skatteverket senest den dagen som skattemeldingen skulle vært levert. Du kan søke om utsettelse elektronisk ved å logge inn på "mina sidor" eller på skjema SKV 2600 som du sender til Skatteverket.

Utveksling av opplysninger mellom skattemyndighetene

For å sikre riktig beskatning har alle de nordiske landene regler om at arbeidsgivere, banker og andre skal sende inn opplysninger til skattemyndighetene om utbetalt lønn, pensjon, utbytte, renter mv. Her skal bl.a. mottakerens navn og adresse, hva slags inntekt det er og beløpets størrelse fremgå. Plikten til å sende inn opplysninger omfatter også utbetalinger til personer som er bosatt i andre land.

For å sikre en korrekt beskatning har de nordiske landene blitt enige om å utveksle opplysninger. Utvekslingen skjer hvert år mellom særskilt utpekte enheter i skattemyndighetene og gjennom sikre kanaler. Det utveksles store mengder opplysninger mellom de nordiske landene. Disse opplysningene brukes av skattemyndighetene i bostedslandet for å kontrollere at personer med grensekryssende aktiviteter har oppfylt sine forpliktelser til å opplyse om inntekt og formue i utlandet.

Meny
 
Logo