Skattekort

Skattetrekk når du er fullt skattepliktig

Skattekortet ("skattsedeln") er den meldingen fra Skatteverket som viser hvordan du skal betale forskudd på skatt på din arbeids- og/eller pensionsinntekt. Både svenske og utenlandske arbeidsgivere har plikt til å trekke og betale inn forskudd på skatt på lønn for arbeid utført i Sverige. Svenske pensjonsutbetalere har også plikt til å trekke skatt når de betaler ut svensk pensjon. Selvstendig næringsdrivende betaler inn skatten selv.

Former for skattekort

A-skatt (forskudd på skatt for lønnstakere og pensjonister)

Er du ansatt skal du betale A-skatt. Arbeidsgiveren skal trekke skatt på lønnen uavhengig om du har en svensk eller en utenlandsk arbeidsgiver. Pensjonister betaler også A-skatt og den som utbetaler pensjonen skal trekke skatt på den svenske pensjonen.

Godkjennelse for "F-skatt" (skatt for selvstendige næringsdrivende)

Driver du virksomhet som enkeltpersonforetak bør du vanligvis være registrert som "godkänd för F-skatt". Det innebærer at du selv skal betale dine skatter hver måned. Godkjennelsen gjelder inntil videre. Du får en utskrift av registeret om du ber om det. Utskriften viser bl.a. om du er "godkänd för F-skatt" og du kan bruke den til å vise dine oppdragsgivere at de ikke trenger å trekke skatt på betalinger til deg.

SA-skatt (særskilt A-skatt)

SA-skatt er skatt som du betaler inn selv. Du betaler SA-skatt når du er selvstendig næringsdrivende, men ikke er godkjent for å betale F-skatt.

Uansett om du har A-, F- eller SA-skatt, skal det forskuddet på skatt som blir betalt inn i løpet av året, så langt som mulig samsvare med din beregnede endelige skatt. Du kan ikke selv velge å betale inn skatten etterskuddsvis.

Hvordan får man et skattekort

Om din arbeidsgiver ikke vet hva slags skattekort du har, skal arbeidsgiveren trekke et forhøyet forskudd på skatt. Det er derfor viktig at du kan vise ditt skattekort. Er du registrert bosatt i det svenske folkeregisteret, kan de fleste som betaler ut lønn eller honorar, hente informasjon om ditt skattekort direkte fra Skatteverket. Du får derfor normalt bare tilsendt et skattekort for A-skatt om du ber om det. Hvis du trenger et skattekort for A-skatt, kan du bestille det fra Skatteverket.

Er du ikke registrert i det svenske folkeregisteret, er det viktig at du registrerer deg for å betale forskudd på skatt for at skatten skal blir riktig. Du kan registrere deg elektronisk på skatteverket.se eller med skjema SKV 4402 (se engelsk versjon).

Skal du betale inn skatten selv, må du gi de opplysningene som Skatteverket trenger for å gi deg et skattekort for SA-skatt og beregne hvor mye skatt du skal betale hver måned. Du skal fylle ut skjema SKV 4314 Preliminär självdeklaration.

Hvordan får man en godkjennelse for F-skatt

Du kan søke om å blir godkjent for F-skatt på skatteverket.se (se engelsk versjon). Dette gjelder uansett om du er fullt eller begrenset skattepliktig.

Vedtak om skattetrekk når du er begrenset skattepliktig

Er du begrenset skattepliktig kan du eller den som betaler ut lønn eller pensjon, søke om at du skal skattlegges med SINK (Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta). Du kan søke om SINK elektronisk på skatteverket.se eller med skjema SKV 4350 (se engelsk versjon). Når du har fått vedtaket skal du vise det til den som betaler ut din lønn eller pensjon slik at utbetaleren kan trekke SINK i stedet for forskudd på vanlig skatt. SINK er en endelig skatt som betales på arbeids- og pensjonsinntekt, men ikke på kapitalinntekter.

Har du en arbeidsgiver som ikke er svensk, og din lønnsinntekt ikke er skattepliktig i Sverige, er arbeidsgiveren ikke plikig til å trekke forskudd på skatt og du trenger ikke å søke om SINK.

Du kan velge å bli skattlagt med vanlig inntektsskatt i stedet for SINK. Du kan opplyse om dette når du søker om SINK.

Forskuddstrekk ved arbeid i et annet nordisk land og overføring av skatt (trekkavtalen)

Er du ansatt av en arbeidsgiver i det landet der du er bosatt, men du skal utføre arbeid i et annet nordisk land, skal du eller din arbeidsgiver sende inn blankett NT 1 eller NT 2 til skattekontoret der arbeidsgiveren hører hjemme. Dette skal gjøres for å sikre at det blir trukket skatt i riktig land. Blankett NT 1 skal brukes når du skal beskattes der du er bosatt, f.eks. når du oppholder deg høyst 183 dager i arbeidslandet. Blankett NT 2 skal brukes når du skal beskattes i arbeidslandet. Dette gjelder når du oppholder deg mer enn 183 dager i arbeidslandet, når din arbeidsgiver har fast driftssted i arbeidslandet og i visse land når det er tale om arbeidsutleie.

I visse tilfeller kan skattemyndighetene overføre skatt mellom landene etter den såkalte trekkavtalen. Trekkavtalen innebærer at når det er trukket skatt på en lønnsinntekt i et nordisk land og det viser seg at inntekten skal beskattes i et annet nordisk land, så kan den skatt som er trukket overføres til det land som skal beskatte inntekten. Den skatten som er overført regnes alltid som betalt i rett tid slik at du ikke blir påført renter mv. på det beløp som er overført. Når det overførte beløp ikke fullt ut dekker skatten i den andre landet, må du selv betale resterende skatt og eventuelle renter mv. på den delen av skatten.