Skattekort

Hva er et skattekort?

Skattekortet viser om det er du selv eller din arbeidsgiver som skal betale inn skatten. Svenske arbeidsgivere og utenlandske arbeidsgivere som har fast driftssted i Sverige, har plikt til å trekke og betale inn forskudd på skatt for ansatte i Sverige. Arbeidsgivere som ikke har fast driftssted i Sverige, har ikke noen slik plikt. I slike tilfeller skal arbeidstakeren selv betale inn skatten. Selvstendig næringsdrivende betaler også inn skatten selv.

A-skatt

Er du ansatt og har en svensk arbeidsgiver eller en utenlandsk arbeidsgiver med fast driftssted i Sverige, skal du betale A-skatt. Arbeidsgiveren trekker skatt på lønnen og innbetaler sosiale avgifter (arbeidsgiveravgifter). Også pensjonister betaler vanligvis A-skatt.

SA-skatt (særskilt A-skatt)

Har du en utenlandsk arbeidsgiver uten fast driftssted i Sverige, skal du selv betale inn skatten i form av SA-skatt hver måned. Hvis du omfattes av svensk sosialforsikring, kan du avtale med din arbeidsgiver at du også betaler de sosiale avgiftene. Også deltakere i selskaper med deltakerfastsetting betaler skatt og egenavgifter av sin andel av selskapets overskudd i form av SA-skatt. Hvis du er skattepliktig i Sverige for kapitalinntekter og det ikke blir trukket skatt ved utbetaling av disse inntektene, skal du betale skatten i form av SA-skatt.

Godkjennelse for "F-skatt"

En person som driver virksomhet som enkeltpersonforetak bør vanligvis være registrert som "godkänd för F-skatt". Det innebærer at personen selv skal betale sine skatter og sosiale avgifter ("egenavgifter") hver måned. Godkjennelsen gjelder inntil videre. Personen kan be om å få en utskrift av registeret

Uansett om du har A-, SA- eller F-skatt, skal skatten som du eller din arbeidsgiver betaler inn i løpet av året, så langt som mulig samsvare med din beregnede endelige skatt. Du kan ikke selv velge å betale inn skatten etterskuddsvis.

Hvordan får man en "skattsedel" eller godkjennelse for "F-skatt"?

Et A-skattekort sendes normalt ut bare på forespørsel. Grunnen er at de fleste som betaler ut lønn eller honorar, får beskjed om att de ansattes skattekort direkte fra Skatteverket. Hvis du likevel trenger et A-skattekort, kan du bestille det fra Skatteverket.

På blankett SKV 4314, Preliminär självdeklaration, leverer du opplysninger som Skatteverket trenger for å gi deg SA-skatt og beregne hvor mye skatt du skal betale hver måned. Blanketten finnes på skatteverket.se.

Søknad om F-skatt leveres på blankett SKV 4620 eller SKV 4632, Skatte- og avgiftsanmälan. Blanketten finnes på skatteverket.se.

Forskuddstrekk ved arbeid i et annet nordisk land og overføring av skatt (trekkavtalen)

Er du ansatt av en arbeidsgiver i det landet der du er bosatt, men du skal utføre arbeid i et annet nordisk land, skal du eller din arbeidsgiver sende inn blankett NT 1 eller NT 2 til skattekontoret der arbeidsgiveren hører hjemme. Dette skal gjøres for å sikre at det blir trukket skatt i riktig land. Blankett NT 1 skal brukes når du skal beskattes der du er bosatt, f.eks. når du oppholder deg høyst 183 dager i arbeidslandet. Blankett NT 2 skal brukes når du skal beskattes i arbeidslandet. Dette gjelder når du oppholder deg mer enn 183 dager i arbeidslandet, når din arbeidsgiver har fast driftssted i arbeidslandet og i visse land når det er tale om arbeidsutleie.

I visse tilfeller kan skattemyndighetene overføre skatt mellom landene etter den såkalte trekkavtalen. Trekkavtalen innebærer at når det er trukket skatt på en lønnsinntekt i et nordisk land og det viser seg at inntekten skal beskattes i et annet nordisk land, så kan den skatt som er trukket overføres til det land som skal beskatte inntekten. Den skatten som er overført regnes alltid som betalt i rett tid slik at du ikke blir påført renter mv. på det beløp som er overført. Når det overførte beløp ikke fullt ut dekker skatten i den andre landet, må du selv betale resterende skatt og eventuelle renter mv. på den delen av skatten.