Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i et annet nordisk land og er ansatt som flypersonell i Sverige?

Dette gjelder deg som er bosatt i et annet nordisk land og som er ansatt i Sverige i et nordisk flyselskap for å arbeide om bord i fly. Informasjonen gjelder bare beskatningen av arbeidsinntekten.

Beskatning i Sverige

Lønnen er fritatt for beskatning i Sverige. Dette gjelder både når du flyr i innenrikstrafikk og i internasjonal trafikk.

Beskatning i bostedslandet

Lønnen er skattepliktig i bostedslandet. Har du fått utgiftsgodtgjørelse som skal dekke kostnader i forbindelse med arbeidet, er det bostedslandets regler som skal anvendes ved beregningen av hvor stor del av utgiftsgodtgjørelsen som er skattefri.

Du må oppgi inntekten og mottatt utgiftsgodtgjørelse i skattemeldingen i ditt bostedsland.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). For å få mer informasjon bør du ta kontakt med trygdemyndighetene i det landet der du bor, eller med Försäkringskassan i Sverige.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Finland | 
Meny
 
Logo