Bor du i Sverige og eier aksjer mv. i et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som er bosatt i Sverige og eier aksjer som er notert på børs e.l., eller andeler i et investeringsfond i et annet nordisk land. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av inntekter av slike aksjer og andeler i investeringsfond. Reglene om kapitalgevinster er endret fra 1. januar 2009 som følge av endringer i den nordiske skatteavtalen.

Utbytte

Skattlegging i utbetalingslandet

Utbyttet kan ifølge den nordiske skatteavtalen skattlegges i utbetalingslandet. Skattesatsen skal være høyst 15 prosent.

Er det trukket mer enn 15 prosent kildeskatt på utbyttet i utbetalingslandet, kan du kreve å få tilbakebetalt for mye trukket skatt. Ta kontakt med skattemyndighetene i det andre landet for mer informasjon.

Skattlegging i Sverige

Får du utbytte på aksjer som er notert på børs e.l., eller fondsandeler fra selskap eller fond som er hjemmehørende i et annet nordisk land, skal utbyttet skattlegges i Sverige som kapitalinntekt. Skattesatsen er 30 prosent. (For unoterte aksjer og andeler gjelder spesielle regler.) Blir utbyttet også skattlagt i utbetalingslandet, unngås dobbeltbeskatning ved at du i Sverige, der du bor, kan kreve fradrag for den skatt som er betalt i det andre nordiske landet. Fradraget er begrenset til høyst 15 prosent. Har du negativ kapitalinntekt (underskudd) kan du i stedet kreve fradrag i kapitalinntekten med det beløp som du har betalt i skatt i det andre landet.

Kapitalgevinst

Har du gevinst ved salg av aksjer som er notert på børs e.l., eller andeler i fond i de andre nordiske land, skal kapitalgevinsten skattlegges i Sverige.

Slike gevinster skattlegges som kapitalinntekt og skatten er 30 prosent. (For unoterte aksjer og andeler gjelder spesielle regler.) Har du solgt noen aksjer med gevinst og andre med tap, kan du avregne gevinsten mot tapet. Om du etter avregningen får et tap, får du fradrag for 70 prosent av dette tapet. Mer informasjon om skattleggingen i Sverige finner du i brosjyren "Försäljning av aktier" (SKV 332) på skatteverket.

Har du tidligere vært bosatt i et annet nordisk land, kan også det landet i visse tilfeller skattlegge gevinst ved salg av aksjer ifølge den nordiske skatteavtalen. Dette gjelder for alle aksjer. Vilkåret er at du har vært bosatt i det andre nordiske landet og at salget skjer i det året du flyttet ut og ble bosatt i Sverige, eller i et av de 10 år som følger etter det året du flyttet ut. Det andre nordiske landet kan bare skattlegge den verdistigning som har oppstått før du ble bosatt i Sverige. Skattlegges gevinsten også i det andre landet, skal dobbeltbeskatningen avbøtes i Sverige. Dette gjøres ved at du krever fradrag i skatt/inntektsfradrag for den skatt som er betalt i andre nordiske landet. Fradraget i skatt er begrenset til den svenske skatten på kapitalgevinsten. Har du negativ kapitalinntekt (underskudd) kan du i stedet kreve fradrag i kapitalinntekten for den skatt du har betalt i skatt i det andre landet.

 

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Finland |