Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i Sverige og arbeider i et annet nordisk land for en offentlig arbeidsgiver?

Dette gjelder deg som er bosatt i Sverige og arbeider i et annet nordisk land for en offentlig arbeidsgiver. Informasjonen gjelder bare beskatningen av arbeidsinntekten.

Definisjon av "offentlig arbeidsgiver"

Du har offentlig arbeidsgiver når du er ansatt av staten, en region/"landsting", en kommune eller en offentligrettslig institusjon, eller en tilsvarende forvaltningsmyndighet i de øvrige nordiske land. Statlige universiteter og høyskoler i andre land enn Finland, anses som offentlige arbeidsgivere. De finske universitetene anses som private arbeidsgivere. Et aksjeselskap som eies av staten eller en kommune mv., anses ikke som en offentlig arbeidsgiver. Staten, kommunen mv. anses heller ikke som offentlig arbeidsgiver når virksomheten må anses som forretningsvirksomhet.

Dersom du ikke har en offentlig arbeidsgiver, skal du beskattes etter de reglene som er beskrevet under "Bor du i Sverige og arbeider i et annet nordisk land for en privat arbeidsgiver?"

Svensk offentlig arbeidsgiver

Arbeider du i et annet nordisk land for en svensk offentlig arbeidsgiver skal lønnen bare beskattes i Sverige.

Offentlig arbeidsgiver som er hjemmehørende i et annet nordisk land

Arbeider du i et annet nordisk land for en offentlig arbeidsgiver som er hjemmehørende i det landet der du arbeider, skal lønnen beskattes der. Utfører du derimot ditt arbeid helt eller delvis i Sverige, så beskattes du vanligvis for denne delen i Sverige.

Beskatning i Sverige

Beskattes inntekten i det andre nordiske landet, unntas inntekten fra beskatning i Sverige. Du skal likevel gi opplysninger om inntekten i din svenske skattemelding under "Övriga upplysningar".

Grensegjengerregelen

Grensegjengere er personer som bor i Sverige i en grensekommune til Norge eller Finland og arbeider i en grensekommune på den andre siden av grensen. Det gjelder spesielle regler for grensegjengere. Er du grensegjenger, skal du bare betale skatt av arbeidsinntekten i Sverige der du er bosatt. Det er et vilkår at du regelmessig oppholder deg i din faste bolig i Sverige minst to dager i uken med en overnatting.

Grensegjengerregelen mellom Sverige og Danmark har opphørt. For Sveriges del gjelder disse reglene imidlertid fortsatt som unntaksregler forutsatt at du var grensegjenger den 1. januar 1997 og fremdeles oppfyller vilkårene for å omfattes av reglene.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Finland | 
Meny
 
Logo