Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Socialavgifter

 

Var är du socialförsäkrad?

Det finns gemensamma regler för socialförsäkringen inom EU/EES som bestämmer i vilket land du ska vara socialförsäkrad. För att få mer information bör du ta kontakt med etk.fi/sv/ (Pensionsskyddscentralen)

Skyldighet att betala sociala avgifter

Socialförsäkringen i de nordiska länderna finansieras på olika sätt. Vilka avgifter som betalas, storlek och beräkningsgrund varierar mellan länderna.

Om du är socialförsäkrad i Finland betalas sociala avgifter i Finland enligt finländska regler.

I Finland betalas följande socialskyddsavgifter:

*Den försäkrade kan påföras sjukförsäkringspremie även om inkomsten inte beskattas i Finland. Det samma gäller även för förvärvsinkomster som intjänats av en försäkrad person som endast är begränsat skattskyldig, dvs. bosatt utomlands.

Läs mer i vero.fi (Socialförsäkringsavgifter).

Avgifterna betalas inte för en utlänning som kommer till Finland och har med sig intyg A1.

Avdrag för sociala avgifter

Om du ska vara socialförsäkrad i Sverige eller Norge betalar du obligatoriska sociala avgifter där. Om arbetsinkomsten ska beskattas i Finland har du rätt att göra avdrag i din skattedeklaration för de obligatoriska sociala avgifter som du betalat i Sverige eller Norge. 

Den skattskyldige har rätt att från sin nettoförvärvsinkomst dra av arbetstagarens lagstadgade pensionspremie, arbetslöshetsförsäkringspremie och sjukförsäkringens dagpenningspremie. Också premier som betalats till utlandet är avdragsgilla i beskattningen om de motsvarar finländska premier.

Meny
 
Logo