Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Socialavgifter

 

Var är du socialförsäkrad?

Det finns gemensamma regler för socialförsäkringen inom EU/EES som bestämmer i vilket land du ska vara socialförsäkrad. För att få mer information bör du ta kontakt med etk.fi/sv/ (Pensionsskyddscentralen)

Skyldighet att betala sociala avgifter

Socialförsäkringen i de nordiska länderna finansieras på olika sätt. Vilka avgifter som betalas, storlek och beräkningsgrund varierar mellan länderna.

Om du är socialförsäkrad i Finland betalas sociala avgifter i Finland enligt finländska regler.

I Finland betalas följande socialskyddsavgifter:

*Den försäkrade kan påföras sjukförsäkringspremie även om inkomsten inte beskattas i Finland. Det samma gäller även för förvärvsinkomster som intjänats av en försäkrad person som endast är begränsat skattskyldig, dvs. bosatt utomlands.

Avgifterna betalas inte för en utlänning som kommer till Finland och har med sig intyg A1.

Avdrag för sociala avgifter

Om du ska vara socialförsäkrad i Sverige eller Norge betalar du obligatoriska sociala avgifter där. Om arbetsinkomsten ska beskattas i Finland har du rätt att göra avdrag i din skattedeklaration för de obligatoriska sociala avgifter som du betalat i Sverige eller Norge. 

Den skattskyldige har rätt att från sin nettoförvärvsinkomst dra av arbetstagarens lagstadgade pensionspremie, arbetslöshetsförsäkringspremie och sjukförsäkringens dagpenningspremie. Också premier som betalats till utlandet är avdragsgilla i beskattningen om de motsvarar finländska premier.

Meny
 
Logo