Bor du i ett annat nordiskt land och ska utföra arbete som enskild näringsidkare i Norge?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och som ska utföra arbete som enskild näringsidkare ("enkeltpersonforetak") i Norge. Informationen gäller bara den inkomst du har som enskild näringsidkare.

Registrering i Norge

Registrering i Enhetsregisteret / Foretaksregisteret

Personer som ska driva näringsverksamhet i Norge ("enkeltpersonforetak") är skyldiga att registrera sig i "Foretaksregisteret" vid försäljning av varor ("handel med inköpta varor") eller har mer än fem anställda. För övriga är det frivilligt att registrera sig i "Foretaksregisteret".

Personer som inte är skyldiga att registrera sig i "Foretaksregisteret", kan registrere sig i "Enhetsregisteret". Vid registrering i "Enhetsregisteret" kommer verksamheten att få ett organisationsnummer som bl.a. kan användas vid fakturering och vid öppnande av ett norskt bankkonto. Enskild näringsidkare som ska vara registrerad i t.ex. "Merverdiavgiftsregisteret" eller som arbetsgivare, ska vara registrerad i "Enhetsregisteret".

Du ska använda dig av blankett Samordnet Registermelding - Del 1 Hovedblankett. Blanketten kan laddas ner från brreg.no/ eller beställas från "Brønnøysundregistrene" på telefon +47 75 00 75 00.

Registrering hos Skatteetaten

Du bör ta kontakt med Skatteetaten för att få klarhet i om du blir skattskyldig i Norge.

Du ska registrera dig i "Merverdiavgiftsregisteret" när momspliktig omsättning eller uttag överstiger NOK 50 000.

Se nedan om betalning av skatt och arbetsgivaravgift.

Inkomstskatt

Beskattning i Norge

Fast driftställe
Du skal betala skatt i Norge när du driver verksamheten i Norge från ett fast driftställe i Norge. Det är bara den inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället som är skattepliktig i Norge. Skattepliktig inkomst beslutas i enlighet med norska regler.

Det finns en definition av fast driftställe under Allmän information/Fast driftställe

Är du t.ex. läkare, revisor, ingenjör eller konsult (s.k. fritt yrke), blir du också skattskyldig i Norge när du har vistats i Norge under mer än 183 dagar under en löpande tolvmånadersperiod. Detta gäller även om du inte har något fast driftställe. 

Du måste lämna en inkomstdeklaration i Norge när du bedriver verksamhet i Norge. 

För information om skattesatser, se under Allmän information/skattesatser.

Ej fast driftställe
Driver du inte verksamhet genom ett fast driftsställe i Norge, eller om du inte har vistats i Norge under mer än 183 dagar under en löpande 12-månadersperiod (gäller s.k. fritt yrke), ska du inte betala skatt för din näringsverksamhet i Norge.

Beskattning i bosättningslandet

All näringsinkomst, också den som är intjänad i Norge, ska redovisas i deklarationen i bosättningslandet.

Har du betalat skatt i Norge, ska du ange detta i din inkomstdeklaration i bosättningslandet för att du ska undvika dubbelbeskattning.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad. Du bör kontakta socialförsäkringsmyndigheten i det land du bor eller NAV i Norge för mer information.

Skyldighet att lämna kontrolluppgift och betala in preliminärskatt

Rapportering av uppdrag och arbetstagare till norske skattemyndigheter

Den som ger ett uppdrag eller ett uppdrag som underentreprenör, till en person eller företag som är hemmahörande i utlandet ska lämna upplysningar om uppdraget till Skatteetaten. Upplysningsplikten gäller alla uppdrag som ska utföras i Norge eller på kontinentalsockeln när uppdragets värde överstiger 20 000 NOK. Den utländska uppdragstagaren ska lämna upplysningar om anställda som arbetar med uppdraget.

Upplysningsplikten gäller både för norska och utländska näringsverksamhttp://www.skatteetaten.no/skjema/opplysninger-om-kontrakt-oppdragstaker-og-arbeidstakere/heter och olika offentliga verksamheter. Privatpersoner har ingen skyldighet att lämna upplysningar. Upplysningar om uppdraget ska lämnas på blankett RF-1199 och upplysningar om arbetstagare som arbetar på uppdraget ska lämnas på blankett RF-1198. Upplysningarna ska lämnas elektroniskt till Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret.

Du hittar mer information på skatteetaten.no.

Betalning av skatt och arbetsgivaravgift

Som enskild näringsidkare får du beslut om betalning av preliminär skatt (forskuddsskatt) av Skatteetaten när du bedriver tillfällig verksamhet i Norge. Du ska betala in skatten till "Skatteetaten - Skatteoppkrever utland".

Har du egna anställda som utför arbete i Norge, ska du dra norsk skatt på utbetald lön för arbete i Norge efter norska regler. De anställda får utfärdat ett skattekort som anger hur mycket skatt som du ska dra. Har arbetstagaren inte fått något skattekort, ska du dra skatt med 50 procent. Ska den anställda inte betala skatt på sin lön i Norge, kan de ansöka om att få befrielse från preliminärskatteavdrag.

Du ska även betala arbetsgivaravgift på lönen för utfört arbete i Norge, såvida inte den anställde uppvisat en EES blankett A1 som visar att denne omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i sitt bosättningsland.

Du ska redovisa och betala innehållen skatt och arbetsgivaravgift vid sex olika tillfällen under ett inkomstår. Du ska betala in innehållen skatt och arbetsgivaravgift till Skatteetaten - Skatteoppkrever utland.

Du hittar mer information på skatteetaten.no.

Redovisning av inkomst- och arbetsförhållanden

Redovisningen av lön- och anställningsförhållanden som ska göras till Skatteetaten, NAV och Statistisk sentralbyrå (SSB) sker i en a-melding. Har du betalat ut lön eller annan ersättning för arbete eller uppdrag, ska du skicka in a-melding varje månad. A-melding ska skickas in senast den femte i månaden efter utbetalningen.

Skyldigheten gäller även utbetalningar för arbete på norsk kontinentalsockel, inkluderat arbete ombord på fartyg som hör till sådan verksamhet.

När du har lämnat upplysningar om arbetstagare på blankett RF-1198, ska du inte lämna upplysningar om anställningsförhållanden i a-meldingen. Men du ska lämna upplysningar om lön, avdrag, preliminärskatt och arbetsgivaravgifter i en a-melding varje månad som du har betalt ut och och innehållit skatt.

Du hittar mer information på skatteetaten.no.

Moms

I Norge ska man betala moms vid omsättning av de flesta varor och tjänster. Den allmänna skattesatsen är 25 procent.

Näringsidkare ska registreras från och med den tidpunkt när avgiftspliktig omsättning eller uttag överstiger NOK 50 000. Från samma tidpunkt inträder avgiftsplikten, och den skattskyldige ska då debitera och betala in momsen. Om det redan vid starten av verksamheten är klart att omsättningen kommer att överstiga 50 000 NOK, kan registrering till moms göras omedelbart, så att momsen kan beräknas från första kronan.

Hjälp med registreringen.

Vem är momspliktig.

Du hittar mer information på skatteetaten.no.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Finland | Sverige