Bor du i ett annat nordiskt land och äger aktier m.m. i Norge?

Denna information gäller dig som är bosatt i ett annat nordiskt land och som har aktier i ett norskt bolag eller andelar i en norsk värdepappersfond. Informationen gäller bara inkomster från dessa aktier och andelar i värdepappersfonder.

Det gäller särskilda regler för aktier och andelar i värdepappersfonder som finns på ett aktiesparkonto.

Aktieutdelning och utdelning från värdepappersfonder

Beskattning i Norge

Aktieutdelning från ett norskt bolag är skattepliktig i Norge.

Bolaget innehåller skatt vid utbetalningen och betalar in denna till den norska skattemyndigheten. Du ska inte sända in någon norsk självdeklaration.

Skatten är begränsad till 15 procent enligt det nordiska skatteavtalet.

Utdelning från en värdepappersfond beskattas som aktieutdelning när andelen aktier i värdepappersfonden vid ingången av inkomståret är mer än 80 procent. Är andelen aktier vid ingången av inkomståret mellan 20 och 80 procent, ska den andelen av utdelningen som hör till andelen aktier beskattas som aktieutdelning. Resten av utdelningen ska beskattas som ränteinkomst. Är andelen aktier mindre än 20 procent vid ingången av inkomståret, ska hela utdelningen beskattas som ränteinkomst.

Enligt norska interna regler är det bara den delen av utbetald utdelning som överstiger en fastställd skattefri avkastning på ingångsvärdet, "skjermningsfradraget", som är skattepliktig. "Skjermningsfradraget" beräknas för varje aktie som innehas den 31 december varje år och visar hur stor del av utdelningen som är skattefri.

Om skatten efter norska interna regler (25 procent på den utdelning som överstiger "skjermningsfradraget") blir lägre än 15 procent av bruttoutdelningen (beräknat per aktie) kan du ansöka om återbetalning av för mycket betald norsk skatt.

Du kan också begära återbetalning av för mycket innehållen norsk skatt när bolaget har dragit skatt efter en högre skattesats än 15 procent.

En begäran om återbetalning ska sändas till Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, N-0134 Oslo.

Du måste själv skicka in nödvändiga uppgifter för att Skatteetaten ska kunna avgöra om du har rätt till återbetalning av skatt.

Du kan hitta mer information på skatteetaten.no.

Beskattning i bosättningslandet

Aktieutdelning från ett norskt bolag och utdelning från en norsk värdepappersfond är också skattepliktig i ditt bosättningsland. Du kan begära avräkning för den norska skatten i skatten i ditt bosättningsland.

Vinst vid försäljning av aktier och andelar i en värdepappersfond 

Om du aldrig har varit bosatt i Norge är vinst vid försäljning av aktier i ett norskt bolag inte skattepliktig i Norge. Detsamma gäller för vinst vid försäljning av andelar i en norsk värdepappersfond. Beskattning sker i ditt bosättningsland efter de reglerna som gäller där.

Särskilt om utflyttning från Norge

Om du flyttar från Norge och du inte längre är obegränsat skattskyldig där, eller om du får hemvist i ett annat nordiskt land enligt det nordiska skatteavtalet, är du skattskyldig för den orealiserade nettovinst på aktier och andelar i värdepappersfond du har vid den tidpunkten då din obegränsade skattskyldighet i Norge upphör eller du får hemvist i det andra landet enligt skatteavtalet. Du är bara skattskyldig när din nettovinst överstiger 500 000 NOK.

Du kan hitta mer information på skatteetaten.no.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Finland | Sverige