Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i Norge och äger aktier m.m. i ett annat nordiskt land?

Detta gäller dig som bor i Norge och som äger aktier i ett bolag eller andelar i en aktiefond i ett annat nordiskt land. Informationen gäller bara inkomster från dessa aktier och fondandelar.

Aktieutdelning och utdelning från aktiefonder

Beskattning i utbetalningslandet

Aktieutdelning är skattepliktig i utbetalningslandet. Skattesatsen är enligt det nordiska skatteavtalet 15%. Dubbelbeskattning undviks genom att du kan begära avräkning för den skatt som är betald i utlandet (kreditavräkning). Avräkningen är begränsad till ett belopp motsvarande den norska skatt som utgår på den utländska aktieutdelningen.

Beskattning i Norge

Aktieutdelning från ett bolag i ett annat nordiskt land är skattepliktig i Norge på samma sätt som utdelning från ett norskt bolag. Utdelning från en aktiefond beskattas på samma sätt som aktieutdelning.

Det är bara den delen av utdelningen som överstiger en fastställd skattefri avkastning på ingångsvärdet, "skjermingfradraget", som är skattepliktig.

"Skjermingfradraget" beräknas för varje aktie/andel du äger den 31 december  aktuellt inkomstår och visar hur stor del av utdelning som är skattefri. Om utdelningen är större än "skjermingsfradraget" kommer den överskjutande delen att beskattas med 28%. 

Alla som har utländska aktier måste fylla i "Skjema for fastställelse av ingångsvärde" och beräkning av skattepliktig utdelning för aktier ägda under 2007 (RF-1059). Anvisningar för hur du fyller i schemat finns i RF-1072. Schemat ska lämnas in samtidigt med självdeklarationen. Schemat och anvisningen kan laddas ned från skatteetaten.no. Detsamma gäller när du har andelar i en utländsk aktiefond och du inte har mottagit ett besked från VPS, en s.k. "beholdningsoppgave", eller förvaltningsbolaget där ditt innehav av andelarna i den utländska aktiefonden har specificerats.

Om det innehållits mer än 15%  källskatt på utdelningen i utbetalningslandet  kan du begära återbetalning av överskjutande del i detta land.

Kapitalvinst vid försäljning av aktier och andelar i aktiefonder

Vinst vid försäljning av aktier i ett bolag i ett annat nordiskt land är skattepliktig i Norge på samma sätt som vinst vid försäljning av aktier i ett norskt bolag. Vinst vid försäljning av andelar i en aktiefond beskattas på samma sätt som vinst vid försäljning av aktier.

Om aktier har sålts efter den 1 januari 2007 tas det vid beräkning av den skattepliktiga vinsten hänsyn till beräknat "skjermningsfradrag" som inte kunnat utnyttjas vid beskattningen av utbetald utdelning.

Har du varit bosatt i ett annat nordiskt land, kan vinst vid försäljning av aktier i det landet också vara skattepliktigt där när försäljningen äger rum det året du blir bosatt i Norge enligt det nordiska skatteavtalet eller i ett antal påföljande år.

Det nordiska länderna har olika regler om när vinst vid försäljning av aktier kan beskattas efter utflyttning. Blir du beskattad i ett annat nordiskt land kan du begära avräkning för den skatt som du har betalat i utlandet (kreditavräkning). Avräkning medges högst med ett belopp motsvarande den norska skatt som utgår på vinsten.

Förlust vid försäljning av aktier i ett bolag från ett annat nordiskt land är avdragsgill på samma sätt som förlust vid försäljning av aktier i ett norskt bolag.

Välj det andra landet här:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo