Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i ett annat nordiskt land och äger fast egendom i Norge?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och äger fast egendom i Norge. Med fast egendom menas här bostad (hus eller lägenhet) och fritidsbostad.

Beskattning i Norge

Bor du i ett annat nordiskt land och äger fast egendom i Norge, är du begränsat skattepliktig i Norge för förmögenhet och inkomst som kommer från den fasta egendomen i Norge.

Förmögenhet i, och inkomst från, fast egendom fastställs på samma sätt, oberoende av om ägaren är skattemässigt bosatt i Norge eller har begränsad skatteplikt. Personer som är bosatta i utlandet taxeras i klass 0 och får inte personavdrag.

Bor du i utlandet och har fast egendom i Norge, får du en norsk deklaration. Har du skattepliktig uthyrningsinkomst behöver du skicka in deklarationen tillsammans med blanketten "Utleie mv. av fast eiendom" (RF-1189). Deklarationen ska lämnas in senast den 30 april året efter inkomståret. Om du inte fått någon deklaration skickad till dig behöver du kontakta skattemyndigheten.

Förmögenhet

Skattemyndigheterna fastställer ett förmögenhetsvärde på fast egendom. Det är detta värde som är skattepliktig förmögenhet.

Förmögenhetsvärdet av bostad i Norge fastställs på olika sätt beroende på om bostaden är din primära eller sekundära bostad eller om den är en fritidsbostad.

Är den fasta egendomen din primära bostad, skall den värderas till 25 procent av ett beräknat marknadsvärde. Detta värde får du fram genom att fylla i upplysningar om bostaden i deklarationen eller i beräkningsprogrammet (boligkalkulatoren) på skatteetaten.no.

Som huvudregel är din primära bostad den bostad där du har ditt hem vid årets utgång. Du kan bara ha en primär bostad. Om du har din fasta bostad i ett annat nordiskt nordiskt land, är din bostad i Norge normalt sett inte din primära bostad enligt norska regler.

Om bostaden är en sekundär bostad, men inte en fritidsbostad, skall den värderas till 90 procent av ett beräknat marknadsvärde för 2017 (80 procent för 2016). Detta värde kan du finna på samma sätt som för en primär bostad. Som sekundär bostad räknas annan bostad än primär bostad, d.v.s bland annat övernattningslägenhet, en bostad som du hyr ut och en åretruntbostad som används som fritidsbostad. Detta gäller även när du själv använder den som fritidsbostad.

Som fritidsbostad räknas typiska fritidshus, sommarhus och lägenhetskomplex som är byggt uteslutande för fritidsändamål. Nyproducerade fritidsbostäder ska inte värderas högre än 30 procent av kostnaden för byggnad och grund, inklusive värdet av eget arbete. Köper du ett hus som inte är nyproducerat, övertar du förmögenhetsvärdet från den du köper det av.

Förmögenhetsvärdet på fritidsbostäder kan justeras upp årligen. Detta beslutas för varje år. Det skall inte ske någon generell uppjustering av förmögenhetsvärdet från 2016 till 2017.

Är förmögenhetsvärdet för din primära bostad eller din fritidsfastighet högre än 30 procent av försäljningsvärdet, kan du begära att det blir nedsatt. För din sekundära bostad ska förmögenhetsvärdet vara högre än bostadens marknadsvärde för 2016 (96 procent av bostadens marknadsvärde för 2016). Förmögenhetsvärdet på en fritidsfastighet kan också sättas ned om det ligger väsentligt över nivån för jämförbara fritidfastigheter i samma kommun.

Inkomst

Inkomst från uthyrning av fast egendom är i regel skattepliktig.

Inkomst vid uthyrning av egen bostad, som inte är flerfamiljshus, är emellertid inte skattepliktig om du:

Vid uthyrning av fritidsbostad som du även använder själv, är de första NOK 10 000 av uthyrningsinkomsten skattefri. Överstiger uthyrningsinkomsten NOK 10 000, är 85 procent av det överstigande beoppet skattepliktig inkomst.

Är bostaden i Norge varken din permanentbostad eller fritidsbostad, skall den "regnskapsliknes". Detta innebär att nettointäkten från bostaden, dvs. skillnaden mellan hyresintäkter och faktiska drifts- och underhållskostnader, ska beskattas. Har du skattpliktig uthyrningsinkomst, behöver du skicka in deklarationen tillsammans med blanketten "Utleie mv. av fast eiendom" (RF-1189).

Personer som är bosatta i utlandet och har fast egendom i Norge kan yrka på avdrag för skuld och skuldräntor för den skuld som avser den fasta egendomen. Inteckningsskuld som upprättats och registrerats vid anskaffningen eller senere förbättringar av egendomen, anses normalt vara knutna till den fasta egendomen.

Vinst vid försäljning

Vinst vid försäljning av fast egendom i Norge är i regel skattepliktig i Norge. Skattesatsen är 24 procent för 2017 (25 procent för 2016).

Vinst vid försäljning av egen bostad är skattefri om du ägt bostaden mer än ett år och använt den som egen bostad i minst ett år under de två år som föregick försäljningen.

Vinst från försäljning av fritidsfastighet är skattefri om du ägt den i mer än fem år och själv använt den som fritidsfastighet i minst fem år under de sista åtta åren före försäljningen.

Förlust är bara avdragsgill om en eventuell vinst hade varit skattepliktig.

Fastighetsskatt

I vissa kommuner i Norge måste du betala kommunal fastighetsskatt. I några kommuner används det skattemässiga förmögenhetsvärdet som grund för den kommunala fastighetsskatten på primära- och sekundära bostäder.

Välj det andra landet här:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo