Bor du i Norge og arbeider på dansk kontinentalsokkel?

Dette gjelder deg som bor i Norge og får lønn fra en arbeidsgiver som driver virksomhet på dansk kontinentalsokkel. Informasjonen gjelder bare beskatningen av lønnsinntekt på dansk sokkel.

Skattlegging i Danmark

Lønnsinntekten er skattepliktig i Danmark om du arbeider på dansk sokkel i mer enn 30 dager i løpet av en 12-måneders periode og arbeidsgiverens oppdrag knytter seg til undersøkelse, utforskning eller utvinning av petroleumsforekomster. Dette gjelder også lønn for arbeid om bord på et fartøy som utfører oppdrag som knytter seg til undersøkelse, utforskning eller utvinning av petroleumsforekomster på dansk kontinentalsokkel.

30-dagersregelen gjelder ikke når du arbeider om bord på et skip som anvendes til transport av personell eller forsyninger, eller om bord på taubåter, forsyningsfartøyer og andre hjelpefartøyer og den som anvender skipet er hjemmehørende i et nordisk land. I slike tilfeller er lønnen skattepliktig i det nordiske landet der den som anvender skipet er hjemmehørende. Er den som anvender skipet hjemmehørende i et land utenfor Norden, gjelder 30-dagersregelen.

Skattlegging i Norge

Lønnsinntekten på dansk sokkel er skattepliktig i Norge og du skal føre den opp i din norske skattemelding. Er lønnsinntekten skattepliktig i Danmark etter 30-dagersregelen, kan du kreve en skattenedsettelse i Norge slik at du ikke får noen norsk skatt på den inntekten som kan skattlegges i Danmark. Når lønnsinntekt som er opptjent om bord i skip som anvendes til transport av personell eller forsyninger eller om bord i andre hjelpefartøyer, er skattepliktig i et annet nordisk land, kan du kreve fradrag i den norske skatten for den skatten som du har betalt i det andre landet (kreditfradrag). Fradraget er begrenset til den norske skatten på din utenlandsinntekt.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med NAV i Norge eller borger.dk i Danmark for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige