Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i et annet nordisk land og skal utføre arbeid som selvstendig næringsdrivende i Norge?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og som skal utføre arbeid som selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) i Norge. Informasjonen gjelder bare den inntekt du har som selvstendig næringsdrivende.

Registrering i Norge

Registrering i Enhetsregisteret / Foretaksregisteret

Personer som skal drive næringsvirksomhet i Norge (enkeltpersonforetak) har plikt til å registrere seg i Foretaksregisteret når de driver varesalg ("handel med innkjøpte varer") eller har mer enn fem ansatte. For andre enkeltpersonforetak er det frivillig å registrere seg i Foretaksregisteret.

Personer som ikke har plikt til å registrere seg i Foretaksregisteret, kan registrere seg i Enhetsregisteret. Ved registrering i Enhetsregisteret vil virksomheten få et organisasjonsnummer som bl.a. kan brukes ved fakturering og opprettelse av norsk bankkonto. Personlig næringsdrivende som skal være registrert i f.eks. Merverdiavgiftsregisteret eller som arbeidsgiver, må være registrert i Enhetsregisteret.

Du skal benytte blankett Samordnet Registermelding - Del 1 Hovedblankett. Blanketten kan lastes ned fra brreg.no/ eller bestilles fra Brønnøysundregistrene på telefon +47 75 00 75 00.

Registrering hos skattemyndighetene

Du bør ta kontakt med skattekontoret for å få avklart om du blir skattepliktig i Norge.

Du skal registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret når avgiftspliktig omsetning eller uttak overstiger NOK 50 000.

Inntektsskatt

Beskatning i Norge

Fast driftssted
Du skal betale skatt i Norge når du driver virksomheten i Norge gjennom et fast driftssted i Norge. Det er den inntekten som knytter seg til det faste driftsstedet, som er skattepliktig i Norge. Beskatningen skjer etter norske regler.

Du finner en definisjon av fast driftssted under Generell informasjon/Fast driftssted.

Er du f.eks. lege, revisor, ingeniør eller konsulent (s.k. fritt yrke), blir du også skattepliktig i Norge når du har oppholdt deg i Norge i mer enn 183 dager i løpet av en periode på 12 måneder. Dette gjelder selv om du ikke har noe fast driftssted.

Du må levere skattemelding i Norge for denne inntekten.

Se nedenfor om betaling skatt og arbeidsgiveravgift.

For informasjon om skattesatser, se under Generell informasjon/Skattesatser. 

Ikke fast driftssted
Driver du ikke virksomheten gjennom et fast driftssted i Norge, eller du ikke har oppholdt deg i Norge i mer enn 183 dager i løpet av 12 måneder (fritt yrke), skal du ikke betale skatt av næringsinntekten i Norge.

Beskatning i hjemlandet

All næringsinntekt, også den som er opptjent i Norge, skal oppgis i skattemeldingen i ditt hjemland.

Har du betalt skatt i Norge, bør du opplyse om dette i skattemeldingen i hjemlandet slik at du kan unngå dobbeltbeskatning.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med trygdemyndighetene i det landet der du bor, eller NAV i Norge (nav.no) for mer informasjon.

Plikt til å gi opplysninger og foreta innbetaling av skatt

Rapportering av oppdrag og arbeidstakere til norske skattemyndigheter

Alle oppdrag som en norsk eller utenlandsk næringsdrivende eller et offentlig organ gir til en selvstendig næringsdrivende bosatt i utlandet, skal rapporteres til skattemyndighetene når oppdraget utføres i Norge

Det er også plikt til å gi opplysninger om alle arbeidstakere som arbeider på oppdraget.

Det skal gis opplysninger når avtalt vederlag er NOK 10 000 eller mer.

Opplysninger om oppdraget og arbeidstakerne skal gis på skjema RF-1199 "Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere". Opplysningene kan leveres elektronisk via altinn.no. Skjemaet kan også skrives ut fra skatteetaten.no eller bestilles fra Skatteetaten - Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

Manglende opplysninger kan føre til gebyr eller tvangsmulkt og ansvar for oppdragstakers ubetalte skatter og avgifter.

Betaling av skatt og arbeidsgiveravgift

Personlige næringsdrivende som driver midlertidig virksomhet i Norge får utskrevet forskuddsskatt av Skatteetaten - Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Skatten skal innbetales til Skatteetaten - Skatteoppkrever utland.   

En personlig næringsdrivende som har egne ansatte som utfører arbeid i Norge, skal trekke norsk skatt av utbetalt lønn for arbeid i Norge etter norske regler. Arbeidstakerne får utstedt skattekort som sier hvor mye skatt som skal trekkes. Har arbeidstakeren ikke fått skattekort, skal det trekkes skatt med 50 pst. Arbeidstakere som ikke skal betale skatt av lønnen i Norge, kan søke om å få fritak for forskuddstrekk.

Det skal også betales arbeidsgiveravgift av lønn for arbeid utført i Norge, med mindre arbeidstakerne har fremlagt en EØS blankett E-101 som viser at de er trygdet i hjemlandet.

Arbeidsgiver plikter å innberette og betale trukket skatt og arbeidsgiveravgift i seks terminer i løpet av inntektsåret. Trukket skatt og arbeidsgiveravgift skal betales til Skatteetaten - Skatteoppkrever utland.

Lønnsinnberetning

En personlig næringsdrivende som har egne ansatte som utfører arbeid i Norge, skal sende inn lønns- og trekkoppgaver som viser utbetalt lønn mv. for arbeid utført i Norge. Oppgavene skal sendes til skattemyndighetene innen 20. januar i året etter inntektsåret.

Rapportering til NAV Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret)

Alle arbeidstakere som ikke er rapportert til Skatteetaten - Sentralskattekontoret for utenlandssaker, skal meldes inn i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (NAV Aa-registeret). For mer informasjon se nav.no.

Merverdiavgift

Det skal betales merverdiavgift ved omsetning av de fleste varer og tjenester. Den generelle satsen er 25 prosent.

Næringsdrivende skal registreres fra og med det tidspunkt avgiftspliktig omsetning eller uttak overstiger NOK 50 000. Fra samme tidspunkt inntrer avgiftsplikten, og den registrerte skal da kreve opp og innbetale merverdiavgiften. Hvis det ved oppstart av virksomheten er på det rene at den raskt vil få en omsetning over NOK 50 000, vil registrering kunne skje umiddelbart, slik at merverdiavgift kan beregnes fra første krone.

Du finner hjelp til registrering her altinn.no/no/hjelp-til-regelverk/starte-bedrift/registrering/mva/registrering

Om hvem som er mva pliktig, se altinn.no/no/hjelp-til-regelverk/starte-bedrift/registrering/mva/plikt

Du finner mer informasjon her skatteetaten.no/no/Bibliotek/Publikasjoner/Brosjyrer-og-boker/Merverdiavgift---Veiledning-til-naringsdrivende-/

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo