Bor du i et annet nordisk land og eier aksjer mv. i Norge?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og som eier aksjer i et norsk selskap eller andeler i et norsk verdipapirfond. Informasjonen gjelder bare inntekter av aksjer og andeler i verdipapirfond.

Det gjelder særskilte regler for aksjer og andeler i verdipapirfond som inngår i en aksjesparekonto.

Aksjeutbytte og utdeling fra verdipapirfond

Skattlegging i Norge

Aksjeutbytte fra et norsk selskap er skattepliktig i Norge.

Selskapet trekker skatt ved utbetalingen og innbetaler den til skattemyndighetene. Du trenger ikke å sende skattemelding til norske skattemyndigheter.

Skatten er begrenset til 15 prosent etter den nordiske skatteavtalen.

Utdeling fra verdipapirfond skattlegges som utbytte når aksjeandelen i verdipapirfondet ved inntekståret start er mer enn 80 prosent. Er aksjeandelen ved inntektsårets start mellom 20 og 80 prosent, skal den andelen av utdelingen som tilsvarer aksjeandelen skattlegges som utbytte. Resten av utdelingen skal beskattes som renteinntekt. Er aksjeandelen mindre enn 20 prosent ved inntektsårets start, skal hele utdelingen skattlegges som renteinntekt.

Etter norske interne regler er det bare den delen av utbetalt utbytte som overstiger en fastsatt avkastning av inngangsverdien (skjermingsfradraget) som er skattepliktig. Skjermingsfradraget beregnes for hver aksje eid per 31. desember i inntektsåret og viser hvor stort utbytte som kan mottas skattefritt.

Når skatten beregnet etter norske interne regler (25 prosent av det utbyttet som overstiger skjermingsfradraget) er lavere enn 15 prosent av brutto utbytte (beregnet per aksje), kan du søke om refusjon av for mye betalt norsk skatt.

Du kan også søke om få tilbakebetalt for mye betalt norsk skatt når selskapet har trukket skatt etter en høyere sats enn 15 prosent.

En søknad om refusjon av for mye betalt skatt skal sendes til Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, N-0134 Oslo.

Du må selv legge frem all informasjon som er nødvendig for at Skatteetaten skal kunne avgjøre om du har krav på tilbakebetaling av skatt.

Du finner mer informasjon på skatteetaten.no.

Skattlegging i bostedslandet

Aksjeutbytte fra et norsk selskap og utdeling fra et norsk verdipapirfond er også skattepliktig i ditt bostedsland. Du kan kreve fradrag for den norske skatten i skatten i bostedslandet (kreditfradrag).

Gevinst ved salg av aksjer og andeler i verdipapirfond

Har du aldri bodd i Norge er gevinst ved salg av aksjer i et norsk selskap ikke skattepliktig i Norge. Det samme gjelder for gevinst ved salg av andeler i et norsk verdipapirfond. Skattleggingen skjer i ditt hjemland etter de reglene som gjelder der.

Særskilt om utflytting fra Norge

Flytter du fra Norge og din fulle skatteplikt opphører, eller du blir bosatt i et annet nordisk land etter den nordiske skatteavtalen, er du skattepliktig for din urealiserte nettogevinst på aksjer og andeler i verdipapirfond på det tidspunkt din fulle skatteplikt i Norge opphører eller du blir bosatt i det andre landet etter skatteavtalen. Du er bare skattepliktig når nettogevinsten overstiger NOK 500 000.

Du finner mer informasjon på skatteetaten.no.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige