Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i Norge og eier aksjer mv. i et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som bor i Norge og som eier aksjer i et selskap eller andeler i et aksjefond i et annet nordisk land. Informasjonen gjelder bare inntekter av aksjer og fondsandeler.

Aksjeutbytte og utdeling fra aksjefond

Beskatning i utbetalingslandet

Aksjeutbyttet er skattepliktig i utbetalingslandet. Skattesatsen er ifølge den nordiske skatteavtalen 15 pst. Dobbeltbeskatning unngås ved at du kan kreve fradrag i den norske skatten for den skatt som er betalt i utlandet (kreditfradrag). Fradraget er begrenset til den norske skatten på aksjeutbyttet.

Beskatning i Norge

Aksjeutbytte fra et selskap i et annet nordisk land, er skattepliktig i Norge på samme måte som utbytte fra et norsk selskap. Utdeling fra aksjefond beskattes på samme måte som aksjeutbytte.

Det er bare den delen av utbyttet som overstiger en fastsatt avkastning av inngangsverdien (skjermingsfradraget) som er skattepliktig.

Skjermingsfradraget beregnes for hver aksje/andel eid per 31. desember i inntektsåret og viser hvor stort utbytte som kan mottas skattefritt. Dersom utbyttet er større enn skjermingsfradraget, vil det overskytende bli beskattet med 28 %. 

Alle som har utenlandske aksjer må fylle ut "Skjema for fastsettelse av inngangsverdi og beregning av skattepliktig utbytte for aksjer/andeler i 2007" (RF-1059). Rettledning for utfylling av skjemaet finnes i RF-1072. Skjemaet må leveres sammen med skattemeldingen. Skjemaet og rettledningen kan lastes ned fra skatteetaten.no Det samme gjelder når du har andeler i utenlandske aksjefond og du ikke har mottatt en beholdningsoppgave fra VPS eller forvaltningsselskapet.

Er det trukket mer enn 15 pst. kildeskatt på utbyttet fra et selskap hjemmehørende i et annet nordisk land, kan du få utbetalt for mye betalt skatt i det annet land.

Gevinst ved salg av aksjer og andeler i aksjefond

Gevinst ved salg av aksjer i et selskap i et annet nordisk land, er skattepliktig i Norge på samme måte som gevinst ved salg av aksjer i et norsk selskap. Gevinst ved salg av andeler i aksjefond beskattes på samme måte som gevinst ved salg av aksjer.

Ved salg av aksjer etter 1. januar 2007 skal det ved beregningen av den skattepliktige gevinsten tas hensyn til beregnet skjermingsfradrag som ikke er benyttet ved beskatningen av mottatt utbytte.

Har du vært bosatt i et annet nordisk land, kan gevinst ved salg av aksjer i et selskap i det landet også være skattepliktig der når salget skjer i det året du blir bosatt i Norge etter den nordiske skatteavtalen eller i et antall etterfølgende år. Det er forskjellige regler i de nordiske land om når gevinst ved salg av aksjer kan beskattes etter utflytting. Blir du beskattet i et annet nordisk land unngås dobbeltbeskatning ved at du kan kreve fradrag i den norske skatten for den skatt som er betalt i utlandet (kreditfradrag). Fradraget er begrenset til den norske skatten på gevinsten.

Tap ved salg av aksjer i et selskap hjemmehørende i et annet nordisk land, er fradragsberettiget på samme måte som tap ved salg av aksjer i et norsk selskap.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo