Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i Norge og eier fast eiendom i et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som bor i Norge og som eier fast eiendom i et annet nordisk land.

Beskatning i Norge

Fast eiendom i et annet nordisk land er også skattepliktig i Norge.

I Norge skal både formuesverdien og inntekten fastsettes etter norske regler, uavhengig av hvordan eiendommen beskattes i utlandet.

Formue

Det skal alltid fastsettes en norsk formuesverdi på fast eiendom i utlandet. Skattemyndighetene skal ta utgangspunkt i salgsverdien der eiendommen ligger. Skattemyndighetene må derfor ha opplysninger om hva slags eiendom det er (fritidseiendom, tomt mv.), hvilket land den ligger i, når den ble kjøpt (dato), kjøpesum og, hvis du vet det, salgsverdi. Det skal legges til grunn tilnærmet samme forhold mellom formuesverdi og salgsverdi som i din bostedskommune i Norge.

Formuesverdien skal legges til grunn ved formuesbeskatningen.

Eiendomsverdien som er fastsatt av skattemyndighetene i det landet hvor eiendommen ligger, skal ikke legges til grunn ved beskatningen i Norge.

Inntekt

Skattepliktig utleieinntekt av den faste eiendommen skal fastsettes etter norske regler på samme måte som om eiendommen lå i Norge.

Når du ikke beskattes for noen inntekt av den faste eiendommen i Norge, kan du ikke få fradrag for skatt som er betalt i det landet der eiendommen ligger. Dette gjelder både for eiendomsskatt og ordinær inntektsskatt.

Blir den faste eiendommen i utlandet regnskapsbehandlet i Norge, dvs. at nettoinntekten ved utleie er skattepliktig, kan du få fradrag i inntekten for utenlandsk eiendomsskatt. Har du betalt ordinær inntektsskatt av inntekt fra den faste eiendommen i det andre landet, kan du kreve et fradrag i norsk skatt for den inntektsskatt som er betalt i det andre landet (kreditfradrag). Fradraget i skatt kan ikke overstige den forholdsmessige delen av den norske skatten som faller på inntekten i utlandet.

Eiendomsskatter o.l. som ikke kan trekkes fra i norsk skatt (ikke kreditfradrag):

 Danmark:

Ejendomsværdiskat

 Finland:      Fastighetsskatt
 Sverige:      Kommunal fastighetsavgift

Disse skattene kan bare fradras i skattepliktig inntekt i de tilfeller eiendommen regnskapsbehandles i Norge.

Når du har fast eiendom som regnskapsbehandles må du fylle ut skjemaet "Utleie mv. av fast eiendom" (RF-1189) og sende det inn sammen med skattemeldingen.

Du har krav på fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter ved beskatningen i Norge selv om du har fast eiendom i et annet nordisk land. Dette gjelder også gjeld og gjeldsrenter som knytter seg til den utenlandske eiendommen og selv om lånet er tatt opp i en utenlandsk bank.

Gevinst ved salg

Gevinst ved salg av fast eiendom i et annet nordisk land er skattepliktig i Norge etter de norske skattereglene. Tap ved salg av fast eiendom i et annet nordisk land er fradragsberettiget hvis gevinsten hadde vært skattepliktig.

Gevinsten er også skattepliktig i det landet der den faste eiendommen ligger etter de reglene som gjelder der.

Beskattes du for gevinsten i Norge, kan du kreve fradrag i norsk skatt for den utenlandske skatten på gevinsten (kreditfradrag). Fradraget i skatt kan ikke overstige den forholdsmessige delen av den norske skatten som faller på inntekten i utlandet.

Har du eid og brukt eiendommen lenge nok til å oppfylle vilkårene for skattefri gevinst ved salg, er gevinsten skattefri i Norge. Da kan du ikke kreve fradrag for skatt som du har betalt på gevinsten i det landet der eiendommen ligger. Du kan da heller ikke kreve fradrag for tap.

Fordi den skattepliktige gevinsten blir beregnet både etter reglene i det landet der eiendommen ligger og etter norske regler, blir det beløpet som er skattepliktig i Norge og i det andre landet forskjellig.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo