Býrð þú í Noregi og átt fasteign í öðru norrænu landi

Þetta á við um þig sem býrð í Noregi og átt fasteign í öðru norrænu landi.

Skattlagning í Noregi

Fasteign í öðru norrænu landi er einnig skattskyld í Noregi

Í Noregi eru bæði verðmæti eignarinnar og tekjurnar ákvarðaðar samkvæmt norskum reglum án tillits til þess hvernig eignin er skattlögð erlendis.

Eign

Alltaf þar að ákvarða norskt verðmætamat vegna fasteignar erlendis. Skattyfirvöld skulu taka mið af söluverðmæti fasteignarinnar í því landi sem hún er staðsett. Skattyfirvöld verða því að fá upplýsingar um hvers konar eign þetta er (sumarbústaður, byggingarlóð o.fl.), í hvaða landi hún er staðsett, hvenær hún var keypt (dags.), kaupverð og söluverðmæti, liggi það fyrir. Þetta skal leggja til grundvallar í því skyni að viðhalda sömu hlutföllum milli fasteignamats og söluverðmætis eins og gilda í því sveitarfélagi sem þú býrð í í Noregi.

Verðmætamatið skal lagt til grundvallar við álagningu eignarskatts.

Fasteignarmat sem ákvarðað er af skattyfirvöldum í landinu þar sem eigin er staðsett skal ekki lagt til grundvallar við álagningu í Noregi.

Tekjur

Skattskyldar leigutekjur af fasteigninni skulu ákvarðaðar samkvæmt norskum reglum á sama hátt og ef eignin væri staðsett í Noregi.

Ef þú ert ekki með leigutekjur af fasteign erlendis og því ekki skattlagður í Noregi, getur þú ekki fengið frádrátt vegna skatts sem var greiddur í landinu sem eignin er staðsett í. Þetta á bæði við um eignaskatt og almennan tekjuskatt.

Ef þú ert með leigutekjur af fasteign erlendis, eru nettótekjur (tekjur mínus gjöld ) vegna leigu eru skattskyldar í Noregi og verður „regnskapsbehandlet“, við það getur þú fengið frádrátt frá tekjunum vegna erlends eignarskatts. Ef þú hefur greitt venjulegan tekjuskatt af leigutekjum af fasteigninni í hinu landinu getur þú krafist lækkunar á norskum skatti vegna tekjuskatts sem greiddur var í hinu landinu (kreditfrádráttur). Frádrátturinn frá skatti getur ekki orðið hærri en sá hluti norska skattsins sem reiknaður var af erlendu tekjunum.

Eignaskattar og svipaðir skattar sem er ekki heimilt að draga frá í norskum skatti (ekki kreditfrádráttur) eru

Danmörk:  Ejendomsværdiskat

Finnland:  Fastighetsskatt

Svíþjóð:  Kommunal fastighetsavgift

Þessa skatta er aðeins heimilt að draga frá skattskyldum tekjum ef eignin er „regnskapsbehandlet“ í Noregi.

Ef þú átt fasteign sem „regnskapsbehandlet“, verður þú að fylla út eyðublaðið „Utleie mv. av fast eiendom" (RF 1189) og senda það inn með framtalinu.

Þú getur fengið fullan frádrátt vegna skulda og vaxta við álagningu í Noregi samkvæmt norskum skattareglum, þó þú eigir fasteign í öðru norrænu landi. Þetta á líka við um skuldir og vexti sem tengjast erlendu fasteigninni jafnvel þó lánið hafi verið tekið í erlendum banka.

Hagnaður af sölu

Hagnaður af sölu fasteignar í öðru norrænu landi er skattskyldur í Noregi í samræmi við norskar skattareglur. Tap af sölu fasteignar í öðru norrænu landi er frádráttarbært ef söluhagnaðurinn hefði verið skattskyldur.

Hagnaðurinn er einnig skattskyldur í því landi þar sem fasteignin er staðsett, í samræmi við gildandi reglur í því landi.

Ef hagnaðurinn er skattlagður í Noregi, getur þú farið fram á frádrátt frá norskum skatti vegna þess skatts sem þú greiddir af hagnaðinum erlendis (kreditfrádráttur). Frádráttarfjárhæðin getur þó ekki orðið hærri en sá hluti norska skattsins sem reiknaður var af hagnaðinum erlendis.

Ef þú hefur átt og nýtt eignina nógu lengi til að uppfylla skilyrðin um skattfrjálsan hagnað við sölu, er hagnaðurinn skattfrjáls í Noregi. Þá getur þú ekki krafist frádráttar vegna skatta sem þú hefur greitt af hagnaðinum í því landi þar sem eignin er staðsett. Og þú getur þá ekki heldur krafist frádráttar vegna taps.

Þar sem hinn skattskyldi hagnaður er reiknaður bæði samkvæmt reglum sem gilda í landinu sem fasteignin er staðsett í og samkvæmt norskum reglunum, verða fjárhæðirnar sem skattskyldar eru í Noregi og í hinu landinu ekki þær sömu.

Veldu hitt landi hr:   Danmörk | Ísland | Finnland | Svíþjóð