Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Bor du i Norge og ejer fast ejendom i et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Norge og ejer fast ejendom i et andet nordisk land. Informationen gælder kun beskatningen af fast ejendom.

Beskatning i Norge

Fast ejendom i et andet nordisk land er skattepligtig i Norge.

I Norge skal både formueværdien og indtægten fastsættes efter norske regler uafhængigt af, hvordan ejendommen beskattes i udlandet.

Formue

Der skal altid fastsættes en norsk formueværdi af fast ejendom i udlandet. Skattemyndigheden skal tage udgangspunkt i salgsværdien, hvor ejendommen ligger. Skattemyndigheden skal derfor have oplyst, hvilken type ejendom der er tale om (fritidsejendom, byggegrund mv.), hvilket land den ligger i, hvornår den blev købt (dato), købesummen, og hvis du kender den, salgsværdien. Det tilstræbes, at der er samme forhold mellem formueværdien og salgsværdien som i din bopælskommune i Norge.

Formueværdien danner grundlag for formuebeskatningen.

Ejendomsværdien, som er fastsat af skattemyndighederne i det land, hvor ejendommen ligger, danner ikke grundlag for beskatning i Norge.

Indtægt

Skattepligtig lejeindtægt af den faste ejendom skal fastsættes efter norske regler på samme vilkår, som hvis ejendommen lå i Norge.

Hvis du ikke beskattes af nogen indtægt af den faste ejendom i Norge, kan du ikke få fradrag for den skat, som er betalt i det land, hvor ejendommen ligger. Dette gælder både for ejendomsskat og almindelig indkomstskat.

Bliver den faste ejendom i udlandet regnskabsbehandet i Norge, dvs. at netto lejeindtægt ved udleje er skattepligtig, kan du få fradrag i indtægten for udenlandsk ejendomsskat. Har du betalt almindelig indkomstskat af indtægten fra den faste ejendom i det andet land, kan du anmode om nedslag i norsk skat for den indkomstskat, som er betalt i det andet land (Credit nedslag). Nedslaget kan ikke overstige den forholdsmæssige del af den norske skat, som vedrører indtægten i udlandet. 

Ejendomsskatter o.l., som ikke kan trækkes fra i norsk skat (ingen credit nedslag):

Danmark: Ejendomsværdiskat

Finland: Fastighetsskatt

Sverige: Kommunal fastighetsavgift

Disse skatter kan kun fradrages i den skattepligtige indkomst, hvis ejendommen regnskabsbehandles i Norge.

Hvis du har fast ejendom, som er regnskabsbehandlet skal du udfylde skemaet ”Utleie mv, av fast eiendom” (RF-1189) og sende det sammen med selvangivelsen.

Du er berettiget til fuldt fradrag for gæld og renteudgifter ved ligningen i Norge, selv om du har fast ejendom i et andet nordisk land. Dette gælder også gæld og renteudgifter, som knytter sig til den udenlandske ejendom, også hvis lånet er optaget i en udenlandsk bank.

Fortjeneste ved salg

Fortjeneste ved salg af fast ejendom i et andet nordisk land er skattepligtig i Norge efter de norske skatteregler. Tab ved salg af fast ejendom i et andet nordisk land er fradragsberettiget, såfremt fortjenesten vil være skattepligtig.

Fortjenesten er også skattepligtig i det land, hvor den faste ejendom ligger efter de regler, som er gældende der.

Beskattes du af fortjenesten i Norge, kan du anmode om nedslag i norsk skat for den udenlandske skat af fortjenesten (credit nedslag). Nedslaget kan ikke overstige den forholdsmæssige del af den norske skat, som vedrører indtægten i udlandet.

Hvis du har ejet og benyttet ejendommen længe nok til at opfylde betingelserne for skattefri fortjeneste ved salg, er fortjenesten skattefri i Norge. Du kan ikke anmode om nedslag for skat, som du har betalt af fortjeneste i det land, hvor ejendommen ligger. Du kan heller ikke anmode om fradrag for tab.

Da den skattepligtige fortjeneste bliver beregnet både efter reglerne i det land, hvor ejendommen ligger og efter norske regler, bliver det skattepligtige beløb i Norge et andet end det skattepligtige beløb i det andet land.

VŠlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Menu
 
Logo