Asutko toisessa Pohjoismaassa ja saat eläkettä Islannista?

Seuraavassa selvitetään Islannista saatavan eläkkeen tai elinkoron verottamista, kun eläkkeen tai elinkoron saaja asuu muussa Pohjoismaassa.

Tässä yhteydessä eläkkeellä tar­koi­tetaan kaikkia sosiaalivakuutuksen maksuja kuten van­huuseläkettä, invalidieläkettä, vam­maistukea, tulotakuuta, lapseneläkettä ja äitiys­rahaa. Sa­ma koskee vahinkovakuutus­yhtiöiltä saatavia elinkorkomaksuja. Sama koskee myös Is­lannista saatavaa työttömyyskorvausta työnhaun kestäessä, kuitenkin korkeintaan kol­men kuukauden ajan.

Verotus Islannissa

Islannista eläkettä tai elinkorkoa saa­valta peritään Islannissa valtion- ja kunnallisvero. Hän maksaa saman ennakonpidätysmäärän kuin Is­lannissa kirjoilla oleva ja hän saa perusvähennyksen. Hän saa Verohal­li­tuksesta verokortin, josta ilmenee veroprosentti ja perusvähennyksen määrä, ja maksaja toimittaa ennakonpidätyksen verokortista ilmenevien tietojen mukaisesti. Oikein toimitettu ennakonpidätys on lopullinen vero, eikä verovelvollisen tarvitse antaa veroilmoitusta näistä tuloista Islannissa.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Norja | Suomi | Ruotsi