Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i annet nordisk land og har renteinntekter/rentekostnader i Island?

Dette gjelder deg, som er bosatt i et annet nordisk land og har renteinntekter/rentekostnader i Island.

Renteinntekter

Renteinntekter fra Island skal skattlegges i bostedslandet. For å unngå beskatning på Island kan søke om fritak for beskatning av renteinntekter baseret til den nordiske skatteavtale. Det gjør du på blanket RSK 5.42

Med renteinntekter er ment f.eks. renter på innskudd og obligasjoner.

Hvis du ikke søkt skattefritak, og hvis du har blit beskattet på Island, kan du sende søknad om å få skatten refunderet av Ríkisskattstjóri. Det gjør du på blanket RSK 5.43.

Rentekostnader

Når du er begrenset skattepliktelse på Island har du ikke rett til inntekt av fast eiendom eller lønnsinntekt, har du ikke rett til rentebidrag/fradrag for rentekostnader.

Velg det andre landet her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige
Meny
 
Logo