Skattemelding

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og som har inntekter i Danmark.

Skal du levere skattemelding i Danmark?

Når du er skattepliktig i Danmark, vil du automatisk motta en årlig uttalelse i TastSelv i mars. Skatteoppgjøret inneholder de opplysningene som er innrapportert til Skattestyrelsen fra arbeidsgivere, pensjonsfond, banker og andre. Mange skattepliktige personer trenger ikke å gi flere opplysninger. Du skal bare endre ditt skatteoppgjør når det er feil i de opplysningene som er innrapportert fra arbeidsgivere, pensjonsfond, banker eller andre, eller når det mangler opplysninger.

Har du ikke mottatt et skatteoppgjør?

Er du skattepliktig i Danmark og du ikke har fått et skatteoppgjør i mars måned, må du levere en skattemelding med opplysninger om dine inntekter, uansett om de er positive eller negative. Du kan levere skattemeldingen på skatt.dk/tastselv der du kan logge inn med NemID eller TastSelv-kode. Fristen for å levere skattemeldingen er 1. mai. Har du inntekt eller fradrag i et annet land enn Danmark eller du er selvstendig næringsdrivende, er fristen for å levere skattemeldingen 1. juli. Når du har levert en skattemelding med opplysninger om alle dine inntekter og fradrag, vil du få et skatteoppgjør med en gang. Skatteoppgjøret viser om du har betalt for mye skatt og når du får utbetalt tilgodebeløpet eller om det er en restskatt som du må betale.

Er du selvstendig næringsdrivende, finner du de opplysningene som er innrapportert til Skattestyrelsen i TastSelv under "Skatteoplysninger".

Plikt til å opplyse om dine utenlandske inntekter i ditt bostedsland

Du må gi opplysninger til skattemyndighetene i ditt bostedsland om at du har inntekter og formue i utlandet.

Utveksling av opplysninger mellom skattemyndighetene

For å sikre riktig beskatning har alle de nordiske landene regler om at arbeidsgivere, banker og andre skal sende inn opplysninger til skattemyndighetene om utbetalt lønn, pensjon, utbytte, renter mv. Her skal bl.a. mottakerens navn og adresse, hva slags inntekt det er og beløpets størrelse fremgå. Plikten til å sende inn opplysninger omfatter også utbetalinger til personer som er bosatt i andre land.

For å sikre en korrekt beskatning har de nordiske landene blitt enige om å utveksle opplysninger. Utvekslingen skjer hvert år mellom særskilt utpekte enheter i skattemyndighetene og gjennom sikre kanaler. Det utveksles store mengder opplysninger mellom de nordiske landene. Disse opplysningene brukes av skattemyndighetene i bostedslandet for å kontrollere at personer med grensekryssende aktiviteter har oppfylt sine forpliktelser til å opplyse om inntekt og formue i utlandet.