Skattekort

Når du er skattepliktig i Danmark, blir du trukket skatt ved hver utbetaling av lønn, pensjon mv.

Alle personer som er skattepliktige, har et dansk personnummer, en foreløpig skatteberegning og et skattekort. Skattekortet er elektronisk og du finner det på TastSelv på skat.dk.

Personer som er begrenset skattepliktige, får et skattepersonnummer.

Den foreløpige skatteberegningen viser dine forventede inntekter og fradrag samt en beregnet skatt som inkluderer arbeidsmarkedsbidrag på 8 prosent. For lønnstakere, pensjonister mv. viser den foreløpige skatteberegningen en trekkprosent og et månedsfradrag. Disse to opplysningene kalles for et skattekort. Månedsfradraget er et fribeløp som du ikke skal betale skatt av. Månedsfradraget blir trukket fra din lønn etter at arbeidsmarkedsbidraget er trukket fra, og før skatten beregnes etter den angitte trekkprosenten. Trekkprosenten er den prosent som skal betales i A-skatt etter at månedsfradraget er trukket fra lønnen. Din samlede skatt består av 8 prosent i arbeidsmarkedsbidrag og den beregnede A-skatten.

Er du selvstendige næringsdrivende får en foreløpig skatteberegning med den skatten som de skal betale løpende i inntektsåret. På samme måte som for lønnstakere skal det beregnes arbeidsmarkedsbidrag på 8 prosent som sammen med den øvrige beregnede skatten utgjør den skatten som skal betales. Selvstendige næringsdrivende skal betale den samlede B-skatten i 10 terminer i månedene januar – mai og juli – november.

Det danske skatteåret er kalenderåret. Skatten beregnes altså av den inntekten du har fått i løpet av et kalenderår. Inntektsskatten betales i løpet av året ved at arbeidsgiver/utbetaler trekker skatt ved hver utbetaling av lønn mv. Skatten som arbeidsgiver/utbetaler har trukket, blir innbetalt til Skattestyrelsen som en foreløpig skatt.

Slik søker du om skattepersonnummer og skattekort

Når du har en underskrevet arbeidskontrakt eller du skal få utbetalt pensjon mv., må du søke om et skattepersonnummer og et skattekort.

Du kan sende søknaden elektronisk eller ved å fylle ut og sende blankett 04.063 til Skattestyrelsen sammen med en kopi av ditt pass og din arbeidskontrakt. Har du ikke pass kan du legge ved kopi av ditt nasjonale ID-kort.

En avtale om at du er tilknyttet et vikarbyrå anses i denne sammenheng ikke som en arbeidskontrakt. Som vikar får du et skattepersonnummer og skattekort først når du begynner i et oppdrag for vikarbyrået og kan sende en kopi av oppdragsbeskrivelsen til Skattestyrelsen.

Hva slags dokumentasjon du må legge frem når du søker om skattepersonnummer og skattekort første gang, avhenger av hvor du kommer fra:

Nordisk borgere

  • Skjema 04.063 "Oplysninger til brug for et skattekort og dansk skattepersonnummer – lønmodtagere", fullstendig utfylt.
  • Kopi av den siden i passet som viser bilde av deg, eller ID-kort som viser bilde, navn, fødselsdato og år, kjønn, statsborgerskap, og fødeland samt ev. vielsesattest.

Borgere fra andre land i EU/EØS og Sveits

  • Skjema 04.063 "Oplysninger til brug for et skattekort og dansk skattepersonnummer – lønmodtagere", fullstendig utfylt.
  • Kopi av den siden i passet som viser bilde av deg, eller ID-kort som viser bilde, navn, fødselsdato og år, kjønn, statsborgerskap, og fødeland samt ev. vielsesattest.

Borgere fra land utenfor EU/EØS og Sveits

  • Skjema 04.063 "Oplysninger til brug for et skattekort og dansk skattepersonnummer – lønmodtagere", fullstendig utfylt.
  • Kopi av den siden i passet som viser bilde av deg, eller ID-kort som viser bilde, navn, fødselsdato og år, kjønn, statsborgerskap, og fødeland samt ev. vielsesattest.
  • Er du ikke statsborger i et land i Norden eller EU/EØS eller i Sveits, må du ha en dansk arbeidstillatelse om du skal arbeide i Danmark, se nyidanmark

Ditt skattekort er tilgjengelig når du har fått et dansk skattepersonnummer og en foreløpig skatteberegning. Den som utbetaler lønn, pensjon mv., skal selv hente skattekortet elektronisk hos Skattestyrelsen.

Opphør av skatteplikt til Danmark

Opphører din skatteplikt til Danmark, skal du gi beskjed om datoen for opphør av skatteplikt i en e-post eller per telefon til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen vil da registrere at din skatteplikt har opphørt.

Forskuddstrekk ved arbeid i et annet nordisk land og overføring av skatt (trekkavtalen)

Er du ansatt av en arbeidsgiver i det landet der du er bosatt, men du skal utføre arbeid i et annet nordisk land, skal du eller din arbeidsgiver sende inn blankett NT 1 eller NT 2 til skattestyrelsen. Dette skal gjøres for å sikre at det blir trukket skatt i riktig land. Blankett NT 1 skal brukes når du skal beskattes der du er bosatt, f.eks. når du oppholder deg høyst 183 dager i arbeidslandet. Blankett NT 2 skal brukes når du skal beskattes i arbeidslandet. Dette gjelder når du oppholder deg mer enn 183 dager i arbeidslandet, når din arbeidsgiver har fast driftssted i arbeidslandet og i visse land når det er tale om arbeidsutleie.

I visse tilfeller kan skattemyndighetene overføre skatt mellom landene etter den såkalte trekkavtalen. Trekkavtalen innebærer at når det er trukket skatt på en lønnsinntekt i et nordisk land og det viser seg at inntekten skal beskattes i et annet nordisk land, så kan den skatt som er trukket overføres til det land som skal beskatte inntekten. Den skatten som er overført regnes alltid som betalt i rett tid slik at du ikke blir påført renter mv. på det beløp som er overført. Når det overførte beløp ikke fullt ut dekker skatten i den andre landet, må du selv betale resterende skatt og eventuelle renter mv. på den delen av skatten.