Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i et annet nordisk land og arbeider på dansk kontinentalsokkel?

Dette gjelder deg som er bosatt i et annet nordisk land og får lønn fra en arbeidsgiver som driver virksomhet på dansk kontinentalsokkel. Informasjonen gjelder bare beskatningen av lønnsinntekt på dansk sokkel.

Beskatning i Danmark

Lønnsinntekten er skattepliktig i Danmark om du arbeider på dansk sokkel i mer enn 30 dager i løpet av en 12-måneders periode og arbeidsgiverens oppdrag knytter seg til undersøkelse, utforskning eller utvinning av petroleumsforekomster. Dette gjelder også lønn for arbeid om bord på et fartøy som utfører oppdrag som knytter seg til undersøkelse, utforskning eller utvinning av petroleumsforekomster på dansk kontinentalsokkel.

30-dagersregelen gjelder ikke når du arbeider om bord på et skip som anvendes til transport av personell eller forsyninger, eller om bord på taubåter, forsyningsfartøyer og andre hjelpefartøyer og den som anvender skipet er hjemmehørende i et nordisk land. I slike tilfeller er lønnen skattepliktig i det nordiske land der den som anvender skipet er hjemmehørende. Er den som anvender skipet hjemmehørende i et land utenfor Norden, gjelder 30-dagersregelen.

Beskatning i bostedslandet

Lønnsinntekten kan også være skattepliktig i bostedslandet. Hvis lønnsinntekten beskattes både i Danmark og i bostedslandet, er det bostedslandet som skal sørge for at inntekten ikke blir dobbeltbeskattet.

Social sikring

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med trygdemyndighetene i det landet der du bor eller borger.dk i Danmark for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Island | Norge | Finland | Sverige
Meny
 
Logo