Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i et annet nordisk land og arbeider i Danmark for en privat arbeidsgiver?

Dette gjelder deg, som er bosatt i et annet nordisk land og arbeider i Danmark for en privat arbeidsgiver. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av din arbeidsinntekt.

Informasjonen gjelder ikke deg som har en offentlig arbeidsgiver, arbeider som sjømann eller flyvende personell, arbeider på dansk kontinentalsokkel.

Din arbeidsgiver er fra Danmark

Du skal betale skatt på din lønnsinnntekt i Danmark. Det finnes enkelte unntak, se nedenfor under ”Særregler”.

Hvor mye du skal betale i skatt kan du se i Eksempler på skatteberegning.

Din arbeidsgiver er fra et annet land enn Danmark

Du skal betale skatt til Danmark hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:

Du skal betale skatt i ditt bostedsland hvis ingen av ovenstående vilkår er oppfylt. Det finnes enkelte unntak, se nedenfor under ”Særregler”.

Særregler

Grensegjengerregel

Bor du i et annet nordisk land og arbeider i Danmark, kan du være omfattet av grensegjengerregelen. Oppfyller du vilkårene, kan du få fradrag for renteutgifter og innbetaling til pensjonsordninger. Du finner informasjon om grensegjengerregelen på skat.dk.

Øresundsforbindelsen

Bor du i Sverige og arbeider med vedlikehold og drift av Øresundsforbindelsen skal du betale skatt av lønnsinntekten i Sverige selv om du har utført arbeidet i Danmark.

Dansk-svensk avtale om visse skattespørsmål

Bor du i Sverige og hovedsakelig arbeider i Danmark, er det en avtale mellem Danmark og Sverige som regulerer visse skattespørsmål.

Skattlegging i Danmark ved arbeide utført i Sverige eller i et annet land

Du skal bare betale skatt i Danmark av lønn for arbeid som utføres i Sverige eller andre land, hvis alle følgende vilkår er oppfylt:

Andre spørsmål som tas opp i avtalen er fradrag for kostnader for reiser over Øresundsbroen og fradrag for pensjonssparing.

Arbeid om bord på tog mellom Danmark og Sverige

Bor du i Sverige og arbeider om bord på tog som bare går mellem Sverige og Danmark, skal du betale skatt i Sverige. Har du en dansk arbeidsgiver skal du også betale skatt i Danmark av samme inntekt.

Du skal alltid ta med din danske inntekt i din danske skattemelding. Betaler du skatt i begge land er det Sverige som skal ta hensyn til den skatt du har betalt i Danmark.

Styregodtgjørelse

Du skal betale skatt i Danmark hvis du bor i et annet nordisk land og får styregodtgjørelse (bestyrelseshonorar) fra et dansk selskap. Dette gjelder uansett hvor arbeidet er utført. Inntekten kan også være skattepliktig i det landet der du bor.

Du skal alltid ta med din utenlandske inntekt i din skattemeldingen i det landet der du bor. Betaler du skatt i begge landene er det ditt bostedsland som skal ta hensyn til den skatten som du har betalt i Danmark.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt borger.dk eller trygdemyndighetene i det landet der du bor for mer informasjon. 

Velg det andre landet her:   Island | Norge | Finland | Sverige
Meny
 
Logo