Bor du i Danmark og arbeider i et annet nordisk land for en privat arbeidsgiver?

Dette gjelder deg som er bosatt i Danmark og arbeider i et annet nordisk land for en privat arbeidsgiver. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av din arbeidsinntekt.

Se her om du har en offentlig arbeidsgiver, arbeider som sjømann eller flyvende personell, arbeider på norsk kontinentalsokkel eller har inntekt som artist eller idrettsutøver.

Din arbeidsgiver er fra arbeidslandet

Du er skattepliktig i arbeidslandet for den lønnen som er opptjent der.

Arbeider du på hjemmekontor eller et annet sted i Danmark, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i Danmark. Dette gjelder alt arbeid som er utført i Danmark uavhengig av om det er planlagt eller mer tilfeldig.

Er du på tjenestereiser utenfor det landet der du er ansatt, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i Danmark.

Det finnes enkelte unntak, se nedenfor under ”Særregler”

Din arbeidsgiver er fra et annet land enn arbeidslandet

Du skal betale skatt på din lønnsinntekt i arbeidslandet hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:

  • du oppholder deg i arbeidslandet i mer enn 183 dager i løpet av en 12-månedersperiode
  • din arbeidsgiver har fast driftssted i arbeidslandet
  • du er utleid for å arbeide for en virksomhet i arbeidslandet.

Er ingen av disse vilkårene oppfylt, er lønnen bare skattepliktig i Danmark.

Oppfyller du ett av vilkårende over, er du skattepliktig i arbeidslandet for den lønnen som er opptjent der.

Arbeider du på hjemmekontor eller et annet sted i Danmark, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i Danmark. Dette gjelder alt arbeid som er utført i Danmark uavhengig av om det er planlagt eller mer tilfeldig.

Er du på tjenestereiser utenfor arbeidslandet, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i Danmark, med mindre du reiser til arbeisgivers hjemland. Utfører du arbeid i det arbeidsgivers hjemland, kan lønnen for den delen av arbeidet skattlegges der.

Det finnes enkelte unntak, se nedenfor under ”Særregler”.

Når du betaler skatt og er medlem i trygdeordningen i arbeidslandet, skal du ikke betale skatt i Danmark av samme inntekt, men inntekten skal tas med i den danske skatteberegningen for å bestemme hvilken skattesats øvrige danske inntekter skal skattlegges med.

Er du medlem av trygdeordningen i Danmark skal inntekten tas med som skattepliktig inntekt i Danmark og det vil bli gitt fradrag i den danske skatten (kreditfradrag) for den skatt som er betalt på inntekten i det andre nordiske landet. Fradraget kan ikke være større enn den skatt som skulle vært betalt hvis inntekten var opptjent i Danmark.

Særregler

Øresundsforbindelsen

Bor du i Danmark og arbeider med vedlikehold og drift av Øresundsforbindelsen, skal du betale skatt av arbeidsinntekten i Danmark selv om du har utført arbeidet i Sverige.

Skattlegging i Sverige ved arbeid utført i Danmark eller i et annet land

Du skal bare betale skatt i Sverige på lønn for arbeid utført i Danmark eller andre land hvis alle følgende vilkår er oppfylt:

  • du arbeider minst halvparten av din arbeidstid i Sverige i løpet av hver tremånedersperiode for en svensk arbeidsgiver eller en arbeidsgiver med fast driftssted i Sverige og ditt arbeid i Sverige er utført ved det faste driftsstedet
  • du arbeider i Danmark i din bolig, på tjenestereiser eller på annet arbeid av tilfeldig karakter
  • når du arbeider i et annet land skal arbeidet være tjenestereiser eller annet arbeid av tilfeldig karakter

Andre spørsmål som tas opp i avtalen, er fradrag for kostnader til reiser over Øresundsbroen og fradrag for pensjonssparing.

Arbeid om bord på tog mellom Danmark og Sverige

Bor du i Danmark og arbeider om bord på tog som bare går mellom Danmark og Sverige, skal du betale skatt i Danmark.

Har du en svensk arbeidsgiver, skal du også betale skatt i Sverige på samme inntekt. Du skal alltid ta med din svenske inntekt i din danske skattemelding. Betaler du skatt i begge landene, er det Danmark som skal ta hensyn til den skatten du har betalt i Sverige.

Styregodtgjørelse

Du skal betale skatt i Danmark, hvis du får styregodtgjørelse (bestyrelseshonorar) fra et selskap i et annet nordisk land. Inntekten kan også skattlegges i det landet hvor selskapet er hjemmehørende. Dette gjelder uansett hvor arbeidet er utført.

Skal du betale skatt i begge landene, er det Danmark som ved skatteberegningen skal ta hensyn til den skatten som du har betalt i det andre nordiske landet. Det gis ikke større skattenedsettelse enn det beløp som tilsvarer den danske skatten på den inntekten du har fått.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med borger.dk eller trygdemyndighetene i det land du arbeider, for mer informasjon.  

Velg det andre landet her:   Island | Norge | Finland | Sverige