Fast driftstlle

Begreppet fast driftstlle definieras i det nordiska skatteavtalet. Med fast driftstlle menas en stadigvarande plats fr affrsverksamhet frn vilken ett fretags verksamhet helt eller delvis bedrivs. Fljande r exempel p fast driftstlle:

 • plats fr fretagsledning,
 • filial,
 • kontor,
 • fabrik,
 • verkstad och
 • gruva, olje- eller gasklla, stenbrott eller annan plats fr utvinning av naturtillgngar

Ett byggnads-, anlggnings-, installations- eller monteringsprojekt, eller verksamhet som bestr av planering, vervakning, rdgivning eller annan bitrdande personalinsats i samband med sdant projekt, utgr ocks fast driftstlle men bara i de fall projektet eller verksamheten pgr i mer n 12 mnader p ett och samma stlle.

Fast driftstlle freligger ocks om ngon r verksam fr fretagets rkning i ett annat nordiskt land och har en fullmakt som regelmssigt anvnds fr att ing avtal som binder fretaget, s.k. beroende agent.
Ett fretag fr inte fast driftsstlle endast p den grund att fretaget bedriver affrsverksamhet i ett annat nordiskt land genom en mklare, kommissionr eller annan oberoende representant, nr dessa personer drvid bedriver sin sedvanliga affrsverksamhet.

Uthyrning av arbetskraft

Uthyrning av arbetskraft r definierat i det nordiska skatteavtalet. En arbetstagare anses som uthyrd nr han av ngon (uthyraren) stlls till frfogande fr att utfra arbete i annans (uppdragsgivare) verksamhet i annan avtalsslutande stat, frutsatt att uppdragsgivaren har hemvist eller fast driftstlle i denna andra stat och att uthyraren inte har ansvar fr och inte heller str risken fr arbetsresultatet.

Vid avgrandet av frgan om en arbetstagare skall anses uthyrd, skall gras en samlad bedmning varvid srskilt beaktas om

 1. den vergripande arbetsledningen vilar uppdragsgivaren,
 2. arbetet utfrs p en arbetsplats som disponeras av uppdragsgivaren och fr vilken han. har ansvar
 3. ersttningen till uthyraren berknas efter den tid som gtt t eller med ledning av annat samband mellan ersttningen och den ln arbetstagaren fr,
 4. strsta delen av arbetsredskap och material stlls till frfogande av uppdragsgivaren, och
 5. uthyraren inte ensidigt bestmmer antalet arbetstagare och de kvalifikationer dessa skall ha.