Socialavgifter

Var är du socialförsäkrad?

Det finns gemensamma regler för socialförsäkringen inom EES-området som bestämmer i vilket land du ska vara socialförsäkrad. För att få mer information bör du ta kontakt med Försäkringskassan.     

Skyldighet att betala sociala avgifter

Socialförsäkringen i de nordiska länderna finansieras på olika sätt. Vilka avgifter som betalas, storlek och beräkningsgrund varierar mellan länderna.

Om du är socialförsäkrad i Sverige betalas sociala avgifter i Sverige enligt svenska regler.

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter betalas av den som gett ut ersättning för arbete till anställda m.fl. och beräknas på summan av utgivna löner och förmåner.

Arbetsgivaravgifterna består av följande avgifter: ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, sjukförsäkringsavgift, föräldraförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsavgift och allmän löneavgift. De uppgår för år 2021 till 31,42 procent (2020: 31,42 procent) av lönesumman. En utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige betalar dock inte den allmänna löneavgiften, utan avgifterna uppgår till 19,8 procent (2020: 19,8 procent).

Arbetsgivaravgifter betalas med 10,21 procent på ersättning till personer födda 1938 -1955 men inget betalas för personer födda 1937 eler tidigare.

Om du arbetar i Sverige för en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige kan du och din arbetsgivare komma överens om att du betalar in socialavgifterna.

Om du är socialförsäkrad i ett annat land betalar din arbetsgivare inga arbetsgivaravgifter i Sverige.

Egenavgifter

Om du är egen företagare och bedriver verksamheten i enskild firma eller handelsbolag får du själv betala socialavgifter i form av egenavgifter. Egenavgifterna beräknas på nettointäkten, dvs. överskottet av näringsverksamheten. Om du bedriver verksamheten i aktiebolag betalar bolaget arbetsgivaravgifter på dina löneuttag på samma sätt som för anställda.

Egenavgifterna består av samma delavgifter som arbetsgivaravgifterna enligt ovan men avgiftsbeloppet uppgår till 28,97 procent (2020: 28,97 procent). Personer som är födda 1938 – 1955 betalar egenavgifter med 10,21 procent och personer födda 1937 eller tidigare betalar inga egenavgifter.

Är du socialförsäkrad i annat land ska du inte betala några egenavgifter i Sverige.

Avdrag för sociala avgifter

Om du ska vara socialförsäkrad i Norge eller Finland betalar du obligatoriska sociala avgifter där. Om arbetsinkomsten ska beskattas i Sverige har du rätt att göra avdrag i din Inkomstdeklarationen för de obligatoriska sociala avgifter som du betalat i Norge eller Finland.