Begränsad skattskyldighet

Den som inte är obegränsat skattskyldig är i stället begränsat skattskyldig, d.v.s. skattar bara för vissa inkomster.

Vad är du skattskyldig för?

Är du begränsat skattskyldig skattar du bara för vissa inkomster som kommer från Sverige och inte för inkomster som du till exempel har i ditt hemland. Bestämmelser i skatteavtal kan medföra att den svenska beskattningsrätten begränsas.

Skattepliktiga tjänsteinkomster är exempelvis lön, pension och sjöinkomst. På dem betalar du särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) med 25 procent. På sjöinkomst är SINK-skatten 15 procent. Om du får ersättning som artist eller idrottsman betalar du i stället särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister, idrottsmän m.fl. (A-SINK) med 15 procent. Det finns också möjlighet att välja att bli beskattad enligt vanliga skatteregler och betala statlig och kommunal inkomstskatt. Det gäller dock vissa förutsättningar för att du ska få göra exempelvis grundavdrag i Sverige.

Du är skattskyldig om du bedriver näringsverksamhet från fast driftställe i Sverige eller har en näringsfastighet här. På sådana näringsinkomster betalar du statlig och kommunal inkomstskatt.

Om du hyr ut din privatbostad eller säljer en fastighet/bostadsrättslägenhet som är din privatbostad beskattas inkomsten/vinsten som inkomst av kapital. Vid uthyrning är hela nettoinkomsten underlag för att ta ut skatt medan vid försäljning är underlaget 22/30 av vinsten. Skatt tas ut med  30 procent av underlaget

På utdelning på svenska aktier och andelar i svenska värdepappersfonder betalas kupongskatt. Kupongskatten är 30 procent men om du är bosatt i annat nordiskt land är skatten nedsatt till 15 procent.

Den som äger småhus i Sverige ska betala en kommunal avgift. För obebyggda tomter, arrendetomter, hyreshus som är lokaler, industrifastigheter m.m. utgår fastighetskatt.

Vem är begränsat skattskyldig?

Om du inte är bosatt i Sverige, vistas stadigvarande här eller har väsentlig anknytning hit är du begränsat skattskyldig. Det gäller exempelvis dig som inte bott i Sverige tidigare och som vistas här mindre än sex månader. Det gäller också dig som inte övernattar i Sverige utan som dagpendlar hit från ett grannland även om pendlandet pågår under lång tid.