Obegränsad/allmän skattskyldighet

Om du är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige är du obegränsat skattskyldig här. Detta innebär att du är skattskyldig för alla dina inkomster både i Sverige och i utlandet. Bestämmelser i skatteavtal med andra länder kan medföra att den svenska beskattningsrätten begränsas.

Bosatt i Sverige

Som bosatt i Sverige räknas den som har sin verkliga bosättning här. Det gäller normalt alla som är folkbokförda här eller som tillbringar dygnsvilan här. Den som flyttar till Sverige blir obegränsat skattskyldig från dagen för ankomsten hit.

Vistelse över 6 månader (stadigvarande vistelse)

För att vistas stadigvarande i Sverige krävs en vistelse på minst sex månader. Vistelsetiden beräknas utan hänsyn till årsskiften. Tillfälliga avbrott i Sverigevistelsen saknar betydelse.

För att det ska bli en stadigvarande vistelse krävs att du övernattar i Sverige. Om du exempelvis dagpendlar till Sverige från ett grannland vistas du därför inte här stadigvarande även om pendlandet pågår under lång tid.

Den som vistas stadigvarande i Sverige anses obegränsat skattskyldig från första dagen av den sammanhängande vistelsen här.

När upphör skattskyldigheten?

Även om du flyttar från Sverige kan du fortfarande anses vara obegränsat skattskyldig här. Det gäller dig som varit bosatt här och har väsentlig anknytning hit. Om du inte själv kan visa att du saknar väsentlig anknytning anses du ha det under fem år efter avresan om du är svensk medborgare eller har bott i Sverige i minst tio år. Omständigheter som ger väsentlig anknytning är exempelvis att du har familj eller bostad i Sverige eller att du driver näringsverksamhet i Sverige i form av enskild firma eller bolag. Även andra omständigheter kan ha betydelse och det görs en samlad bedömning.

Om du inte har någon väsentlig anknytning efter utflyttningen upphör skattskyldigheten vid avresan från Sverige. I annat fall upphör skattskyldigheten när anknytningen inte längre anses vara väsentlig. Den kan exempelvis upphöra om du säljer din bostad.

Även efter att din obegränsade skattskyldighet har upphört kan du vara skattskyldig för vissa inkomster som uppkommit i Sverige. Se avsnittet om begränsat skattskyldig.