Bor du i annat nordiskt land och ska utföra arbete som enskild näringsidkare i Sverige?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och som ska bedriva verksamhet i Sverige som enskild näringsidkare och behandlar endast beskattningen av denna inkomst.

Registrering i Sverige

Du ska ansöka om att få F-skattsedel hos Skatteverket när du ska bedriva näringsverksamhet i Sverige. En F-skattsedel innebär att den visar för din uppdragsgivare att du själv ansvarar för att skatter och sociala avgifter betalas in oavsett om du ska betala detta i Sverige eller i det land du bor i. För att din verksamhet ska betraktas som näringsverksamhet i Sverige ska den vara självständig, varaktig och drivas med vinstsyfte.

Om du saknar fast driftställe ska ansökan göras på blankett SKV 4632. Om du får fast driftställe i Sverige ska ansökan göras på blankett  SKV 4620. Definitionen av fast driftställe enligt det nordiska skatteavtalet hittar du under rubriken "Allmän information/Fast driftställe". Mer information om registreringen finns i broschyrerna SKV 418 och 419 som du hittar på www.skatteverket.se. När du fyllt i blanketten skickar du den till någon av Skatteverkets utlandsenheter i Malmö eller Stockholm (om du är från Danmark, Island, Färöarna eller Grönland ska du skicka den till Malmö och är du från Norge eller Finland ska du skicka den till Stockholm).

Om din vistelse i Sverige kommer att överstiga en period om 6 månader (med övernattningar i Sverige) ska du istället skicka blanketten till det skattekontor i Sverige dit den kommun tillhör där du har en bostad eller stadigvarande vistas.

Ett svenskt "skatteregistreringsnummer" tilldelas vid registreringen hos Skatteverket.

Registrering ska i förekommande fall också ske för inkomstskatt (F-skatt), moms och som arbetsgivare. Detta sker på ovan nämnda blanketter, se nedan för vidare information.

Inkomstskatt

Du ska betala skatt i Sverige om du har fast driftställe i Sverige.

Du ska även betala skatt i Sverige om du t ex. är läkare, revisor, ingenjör eller konsult (s.k. fritt yrke) och är obegränsat skattskyldig i Sverige och uppehåller dig i Sverige i mer än 183 dagar under en tolvmånadersperiod. Detta gäller även om du inte har fast driftställe.

Du som får ett fast driftställe ska betala inkomstskatt i Sverige för den del av resultatet som  hör till det fasta driftstället.

Definitionen av fast driftställe enligt det nordiska skatteavtalet finner du under rubriken "Allmän information/fast driftställe"

 

Endast den del av resultatet (intäkter minus kostnader) som hör till ett fasta driftställe eller som är skattepliktigt enligt reglerna om s.k. fritt yrke, beskattas i Sverige. Beskattning i Sverige sker enligt svenska interna regler. Om du förväntar dig att resultatet i Sverige blir ett överskott ska du betala in preliminär skatt (F-skatt) under året. Skatteinbetalningarna ska ske månadsvis. Mer information om skattereglerna för enskilda näringsidkare i Sverige hittar du i broschyren SKV 295, " Skatteregler för enskilda näringsidkare" som finns på www.skatteverket.se.

 Om du är begränsat skattskyldig i Sverige betalar du kommunal inkomstskatt med 25 procent och i förekommande fall statlig skatt.  Se under "Allmän information/Skattesatser".

Du som betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige, t.ex. du som vistas mer än 6 månader i Sverige, beskattas med den kommunala skattesats som gäller för den kommun du är bosatt i eller stadigvarande vistas i. I övrigt utgår statlig skatt i enlighet med det som angetts ovan.

Inkomstdeklaration med näringsbilaga (SKV 2161 eller SKV 2150) uppgjord efter svenska regler ska lämnas året efter inkomståret senast den 2 maj om du är bosatt utomlands.

 

Du ska inte betala någon inkomstskatt i Sverige om du inte har ett fast driftställe eller omfattas av reglerna om s.k. fritt yrke i Sverige.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara  socialförsäkrad. Du bör kontakta socialförsäkringsmyndigheten i det land där du bor eller Försäkringskassan i Sverige (www.forsakringskassan.se) för mer information.

Redovisnings- och betalningsskyldigheter för anställda

Skatt

Om du har anställda i Sverige är du skyldig att registrera dig om som arbetsgivare i Sverige om du har fast driftställe i Sverige. Du ska göra svenskt skatteavdrag på den del av de anställdas löner som avser arbete utfört i Sverige

I det fall du inte har något fast driftställe i Sverige ska du inte göra något svenskt skatteavdrag även om de anställda är skattskyldiga i Sverige. De anställda ansvarar i detta fall själva för att skatten betalas in till svenska Skatteverket.

Sociala avgifter

Om de anställda omfattas av socialförsäkringen i annat land ska inga avgifter betalas i Sverige för de anställda utan alla avgifter betalas i det andra landet. Det ska finnas intyg för de anställda som visar att de omfattas av socialförsäkringen i det andra landet.

Sociala avgifter (arbetsgivaravgifter) ska däremot betalas i Sverige om någon av de anställda omfattas av den svenska socialförsäkringen. Registrering som arbetsgivare ska ske i Sverige för att betala de svenska sociala avgifterna oavsett om fast driftställe föreligger eller inte. Se under "Allmän information - Sociala avgifter" för mer information om procentsatserna.

Arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt redovisas månadsvis i en skattedeklaration.

Kontrolluppgift

Oavsett om fast driftställe föreligger eller inte ska du lämna svenska kontrolluppgifter (blankett SKV 2300, 2343 eller 2309) till Skatteverket  i det fall som någon anställd utför arbete i Sverige och är skattskyldig i Sverige eller omfattas av den svenska socialförsäkringen. Se broschyr SKV 304 för vidare information angående de svenska kontrolluppgifterna.

Moms

När en utländsk näringsidkare, dvs. en person som inte har fast etableringsställe,  bor eller stadigvarande vistas i Sverige, har momspliktig omsättning av varor eller tjänster inom Sverige ska moms betalas. Vem som ska betala momsen (dvs. vem som är skattskyldig) beror på vad det är för vara eller tjänst som omsätts och vem som är köpare.

När en utländsk näringsidkare omsätter en vara i Sverige till en kund som är momsregistrerad i Sverige gäller omvänd skattskyldighet, dvs. det är köparen som är skattskyldig för förvärvet. Säljaren kan dock ansöka om att bli momsregistrerad och bli skattskyldig för all sådan omsättning.

Om köparen inte är momsregistrerad i Sverige (t.ex. en privatperson eller ett utländskt förtag) ska säljaren vara momsregistrerad i Sverige och betala svensk moms.

När en utländsk näringsidkare tillhandahåller en tjänst till en annan näringsidkares fasta etableringsställe inom landet så är tjänsten omsatt inom landet. I de flesta fall gäller då omvänd beskattning, dvs. det är köparen som är skattskyldig för förvärvet.

Det finns  flera undantag från huvudprincipen som presenteras ovan beroende på vad det är för tjänster som tillhandahålls, var de tillhandahålls och vilken status köparen har. En tjänst på en fastighet anses exempelvis omsatt där fastigheten är belägen. Om en utländsk näringsidkare utför tjänster på en privatpersons fastighet i Sverige så ska den utländske näringsidkaren vara momsregistrerad och betala moms i Sverige.

Mer information om vad som gäller vid omsättning av varor och tjänster finns på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se. Alternativt kan du vända dig till det kontor som handlägger ärenden rörande utländska företag från ditt land. Utlandsskattekontoret i Malmö handlägger näringsidkare från Danmark, Island, Grönland och Färöarna och Skattekontor 9 i Stockholm  näringsidkare från Finland och Norge. Kontakta Skatteupplysningen i Sverige på tel 0771-567 567, eller om du ringer från utlandet på tel +46 8 564 851 60 så kan de koppla dig rätt.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Finland |