Bor du i ett annat nordiskt land och äger aktier m.m. i Sverige?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och äger marknadsnoterade aktier i ett svenskt bolag eller andelar i en svensk investeringsfond och tar bara upp beskattning av inkomster från dessa aktier och andelar i investeringsfonder. 

Utdelning

Beskattning i Sverige

Om du får utdelning på svenska aktier beskattas du i Sverige med kupongskatt. Kupongskatten innehålls vid utbetalningstillfället och ingen inkomstdeklaration ska lämnas i Sverige. Kupongskatten på utdelningsinkomster till personer bosatta utomlands uppgår normalt till 30 % men enligt det nordiska skatteavtalet är skatteuttaget begränsat till 15 %.  (Om du är obegränsat skattskyldig, t.ex. på grund av väsentlig anknytning, i Sverige efter utflyttningen ska du lämna en inkomstdeklaration i Sverige. Du betalar då kapitalskatt på utdelningen men denna ska endast uppgå till 15 % mot normala 30 %.)

Om kupongskatt felaktigt har innehållits med för högt belopp, 30 % istället för 15 %, kan du begära återbetalning av denna skatt hos skattekontoret i Ludvika. Denna begäran ska göras på blankett SKV 3740. Om det felaktigt har dragits vanlig preliminärskatt med 30 % ska du meddela banken att du inte längre är bosatt i Sverige.

Med utdelning menas även avkastning på andelar i investeringsfonder (t.ex. aktiefonder, blandfonder och räntefonder).

Beskattning i bosättningslandet

Utdelningen är även skattepliktig i ditt bosättningsland och dubbelbeskattningen undanröjs genom att du begär avräkning i ditt bosättningsland för den skatt som betalats i Sverige.

Kapitalvinster

Om du har kapitalvinster från försäljning av svenska marknadsnoterade aktier eller andelar i svenska fonder sker ingen beskattning i Sverige om du aldrig har varit bosatt i Sverige. Beskattning av kapitalvinster sker i ditt bosättningsland efter det landets interna regler.

Om du tidigare varit bosatt i Sverige får även Sverige i vissa fall beskatta vinster vid försäljning av aktier i svenska bolag enligt det nordiska skatteavtalet. Förutsättningen för att dessa kapitalvinster beskattas i Sverige är att du varit bosatt i Sverige och att försäljningen sker under det år du flyttade ut och fick hemvist i ett annat nordiskt land enligt det nordiska skatteavtalet eller något av de 10 år som följer efter det år du flyttade ut. Detsamma gäller vid försäljning av andelar i svenska investeringsfonder om du är obegränsat skattskyldig, t.ex. på grund av väsentlig anknytning, i Sverige efter utflyttningen. I dessa fall gäller att Sverige bara får beskatta den värdeökning som skett innan du fick hemvist i det andra nordiska landet vilket innebär att enbart aktier/andelar du ägde när du flyttade från Sverige kan beskattas i Sverige. Vid arv och gåva gäller att Sverige kan beskatta inom 10 år som följer efter det år du flyttade ut och fick hemvist i ett annat nordiskt land, även om du inte ägde aktierna/andelarna när du flyttade ut.

Sverige beskattar även kapitalvinst vid försäljning av utländska aktier. Beskattning sker inom samma tidsram som svenska aktier och med samma begränsning vad gäller värdeökning. Om du är begränsat skattskyldig i Sverige efter utflyttningen sker beskattning enbart under förutsättning att du var obegränsat skattskyldig i Sverige när aktierna köptes (eller du fick aktierna i arv, gåva, byte etc.).

Även ditt bosättningsland har rätt att beskatta kapitalvinsterna från försäljning av aktier i svenska bolag eller andelar i svenska fonder. Om beskattning av kapitalvinsten sker i både Sverige och ditt bosättningsland undanröjs dubbelbeskattningen genom att du i ditt bosättningsland begär avräkning för den skatt som du betalat i Sverige.

I Sverige beskattas kapitalvinster i inkomstslaget kapital och skatten är 30 % (för onoterade aktier och andelar samt för aktier i fåmansbolag gäller speciella regler). Om du har sålt vissa aktier med vinst och vissa med förlust har du rätt att kvitta hela vinsten mot förlusten. Mer information om beskattningen och hur du beräknar kapitalvinsten i Sverige hittar du i broschyren "Försäljning av aktier" (SKV 332) som finns på skatteverket.

Inkomstdeklaration ska lämnas i Sverige när du ska beskattas för kapitalvinst i Sverige.

 

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Finland |