Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar som artist eller idrottsutövare i Sverige?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och arbetar i Sverige som artist eller idrottsutövare och tar bara upp beskattningen av denna arbetsinkomst.

Beskattning i Sverige

Om du arbetar som artist eller idrottsutövare i Sverige eller  ombord på svenskt skepp ska du normalt betala skatt för arbetsinkomsten i Sverige. Detta gäller oavsett om din arbetsgivare är privat eller offentlig. Om du får förskott som avser arbetet i Sverige beskattas även förskottet i Sverige.

Begränsat skattskyldig i Sverige

Du som är artist eller idrottsutövare och är bosatt utomlands, d.v.s. är begränsat skattskyldig i Sverige, beskattas vid tillfälligt arbete i Sverige med en särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister, idrottsmän med flera om 15 % (A-SINK).  Detsamma gäller om du dagpendlar till Sverige även om arbetet inte tillfälligt. A-SINK är en definitiv källskatt och inga avdrag kan göras. Ersättning för nödvändiga resor, kost och logi i samband med artistisk eller idrottslig verksamhet beskattas dock inte under vissa förutsättningar. Skattskyldiga är både enskilda personer och bolag som får en inkomst som avser ersättning för artist- eller idrottsverksamhet som bedrivits i Sverige eller på svenskt fartyg. Om du får inkomst från ett artistbolag som är hemmahörande i utlandet utgår dock ingen skatt i Sverige för dig som anställd men däremot för artistbolaget.

Med artist i detta sammanhang menas den som gör personliga framträdande inför publik eller vid ljud- eller bildupptagning med sång, musik, dans, teater, cirkus eller liknande. Ren undervisnings, instruktions- eller bildningsverksamhet omfattas inte. Med idrottsutövare menas den som framträder inför publik direkt eller genom radio- eller TV-inspelning, vid tävling eller uppvisning. Tränare m.m. omfattas av bestämmelserna om privat eller offentlig tjänst och beskattas inte som artist eller idrottsutövare.

Det är den som betalar ut ersättningen som ska innehålla skatten och betala in den till Skatteverket. Redovisning ska ske till Skatteverkets skattekontor i Ludvika. Den som får inkomsten behöver inte lämna någon inkomstdeklaration i Sverige.

Obegränsat skattskyldig i Sverige

Du som är artist eller idrottsutövare och är obegränsat skattskyldig i Sverige beskattas enligt vanliga regler i Sverige. Obegränsat skattskyldig kan du vara om du vistas och övernattar så mycket i Sverige att det blir frågan om en stadigvarande vistelse eller om du tidigare varit bosatt i Sverige och fortfarande har väsentlig anknytning hit.

Beskattning i bosättningslandet

Inkomsten kan också vara skattepliktig  i ditt bosättningsland. I det fall du beskattas både i Sverige och i det land där du är bosatt är det ditt bosättningsland som ska undanröja dubbelbeskattningen. Du ska därför alltid uppge din utländska inkomst i din inkomstdeklaration i bosättningslandet.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Finland |