Sosiale avgifter

Hvor er du medlem av trygdeordningen?

Det er felles regler innen EØS-området som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygdeordningen (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med Försäkringskassan for mer informasjon.

Plikt til å betale sosiale avgifter

Trygdeordningen i de nordiske landene blir finansiert på ulik måte. Hvilke avgifter som skal betales, størrelsen på avgiftene og beregningsgrunnlaget varierer mellom landene.

Er du omfattet av trygdeordningen i Sverige skal det betales sosiale avgifter i Sverige etter svenske regler.

Arbeidsgiveravgifter

Arbeidsgiveravgifter betales av den som har utbetalt lønn til ansatte mv., og beregnes av summen av utbetalt lønn og andre fordeler.

Arbeidsgiveravgiftene består av følgende avgifter: alderspensjonsavgift, etterlevendepensjonsavgift, sykeforsikringsavgift, foreldreforsikringsavgift, arbeidsskadeavgift, arbeidsmarkedsavgift og allmenn lønnsavgift. For skatteåret 2020 er avgiftene 31,42 prosent av lønnsutbetalingen (2020: 31,42 prosent). En utenlandsk arbeidsgiver uten fast driftssted i Sverige betaler imidlertid ikke allmenn lønnsavgift, og avgiftene er da 19,8 prosent (2020: 19,8 prosent).

Det betales arbeidsgiveravgifter med 10,21 prosent på ytelser til personer som er født i perioden 1938-1955. Det skal ikke betales arbeidsgiveravgifter på ytelser til personer som er født i 1937 eller tidligere.  

Hvis du arbeider i Sverige for en utenlandsk arbeidsgiver uten fast driftssted i Sverige, kan du og din arbeidsgiver avtale at du betaler inn de sosiale avgiftene selv.

Hvis du er sosialforsikret i et annet land, betaler din arbeidsgiver ingen arbeidsgiveravgifter i Sverige.

Egenavgifter

Er du selvstendig næringsdrivende og driver virksomheten i enkeltpersonforetak eller selskap med deltakerfastsetting, må du selv betale sosiale avgifter i form av egenavgifter. Egenavgiftene beregnes av nettoinntekten, dvs. overskuddet av næringsvirksomheten. Hvis du driver virksomheten i et aksjeselskap, betaler selskapet arbeidsgiveravgifter av dine lønnsuttak på samme måte som for ansatte.

Egenavgiftene består av de samme delavgifter som arbeidsgiveravgiftene som er nevnt ovenfor, men avgiftsbeløpet er 28,97 prosent (2020: 28,97 prosent). Personer som er født i 1938 - 1955 skal betale egenavgifter med 10,21 prosent og personer født i 1937 eller tidligere skal ikke betale egenavgifter.

Hvis du er sosialforsikret i et annet land, skal du ikke betale noen egenavgifter i Sverige.

Fradrag for sosiale avgifter

Hvis du skal være omfattet av trygdeordningen i Norge eller Finland, skal du betale de obligatoriske sosiale avgiftene der. Skal din arbeidsinntekt beskattes i Sverige, kan du kreve fradrag i din svenske skattemelding (inkomstdeklarationen) for de pliktige sosiale avgiftene som du har betalt i Norge eller Finland.