Full skatteplikt

Hvis du er bosatt i Sverige, har fast opphold i Sverige eller har vesentlig tilknytning til Sverige, er du fullt skattepliktig i Sverige. Dette innebærer at du er skattepliktig for alle inntekter både i Sverige og i utlandet. Bestemmelser i skatteavtaler med andre land kan føre til at den svenske beskatningen begrenses.

Bosatt i Sverige

En person som har sin faste bolig i Sverige, er bosatt i Sverige. Dette gjelder normalt alle som er registrert i folkeregisteret i Sverige, eller som har sin døgnhvile i Sverige. Den som flytter til Sverige, blir fullt skattepliktig fra ankomstdagen.

Opphold over 6 måneder (fast opphold)

Med fast opphold i Sverige menes et opphold på minst seks måneder. Oppholdstiden beregnes uten hensyn til årsskifter. Midlertidige avbrudd i oppholdet i Sverige har ingen betydning.

For at det skal defineres som et fast opphold, må du overnatte i Sverige. Hvis du for eksempel dagpendler til Sverige fra et naboland, har du derfor ikke fast opphold i Sverige selv om pendlingen pågår i lang tid.

Den som har fast opphold i Sverige, er ubegrenset skattepliktig fra første dag av det sammenhengende oppholdet her.

Når opphører skatteplikten?

Selv om du flytter fra Sverige, kan du fremdeles anses å være fullt skattepliktig i Sverige. Dette gjelder for deg som har vært bosatt i Sverige og som har vesentlig tilknytning til Sverige. Kan du ikke selv vise at du mangler vesentlig tilknytning, anses du for å ha vesentlig tilknytning i fem år etter utflyttingen hvis du er svensk statsborger eller har vært bosatt i Sverige i minst ti år. Forhold som gir vesentlig tilknytning, er for eksempel at du har familie eller bolig i Sverige, eller at du driver næringsvirksomhet i Sverige gjennom et enkeltpersonforetak eller selskap. Også andre forhold kan ha betydning, og det vil bli foretatt en samlet vurdering.

Har du ikke vesentlig tilknytning til Sverige etter utflyttingen, opphører skatteplikten ved avreisen fra Sverige. I andre tilfeller opphører skatteplikten når tilknytningen ikke lenger anses å være vesentlig. Den kan for eksempel opphøre når du selger din bolig.

Du kan være skattepliktig for visse inntekter fra Sverige også etter at din fulle skatteplikt har opphørt. Se Begrenset skatteplikt.