Folkeregistrering

Når du flytter til Sverige

Skal du bo i Sverige i mer enn ett år, skal du melde flytting til Sverige. Om du melder flytting innen en uke fra ankomstdagen blir du registrert som bosatt i Sverige fra ankomstdagen. Om du melder flytting senere enn en uke etter ankomstdagen, blir du registrert som bosatt i Sverige fra den dagen din flyttemelding er mottatt av Skatteverket.

Du må møte opp på et av Skatteverkets servicekontor for å melde flytting til Sverige. Dette gjelder også for svenske statsborgere som flytter tilbake til Sverige. Alle i familien som flytter til Sverige, må møte opp på servicekontoret, også barn. Hvilken dokumentasjon du skal ha med, avhenger av i hvilket land du er statsborger.

Skal du være i Sverige mindre enn ett år eller dagpendle til Sverige, skal du ikke melde flytting til Sverige. Om dette endrer seg og du skal være bosatt i Sverige i mer enn ett år, skal du melde fra til Skatteverket slik at du blir folkeregistrert i Sverige.

Blir du folkeregistrert i Sverige blir du tildelt et svensk personnummer. I andre tilfeller kan du bli tildelt et samordningsnummer, se nedenfor.

Les mer om folkeregistrering på skatteverket.

Når du flytter til et annet nordisk land

Om du flytter fra Sverige til et annet nordisk land, skal du bare melde flytting i det landet som du flytter til.

Personnummer

Alle som blir registrert som bosatt i Sverige i folkeregisteret, får tildelt et svensk personnummer. Personnummeret består av ti sifre. De seks første sifrene angir fødselsdatoen (år, måned, dag).

Den som en gang har fått et svensk personnummer, vil beholde samme nummer livet ut og skal benytte dette i fremtidig kontakt med svenske myndigheter.

Samordningsnummer

Skal du arbeide i Sverige eller få pensjon fra en svensk utbetaler, må du ha et samordningsnummer hvis du ikke skal være registrert som bosatt i Sverige.

Et samordningsnummer består, som et personnummer, av ti sifre. De seks første sifrene bygger på personens fødselsdato, men sifrene for fødselsdatoen økes med 60. Nummeret er varig og unikt.

Du kan ikke søke om et samordningsnummer. Det er bare skattekontoret som kan anmode om at folkeregisteret tildeler et samordningsnummer når du eller din arbeidsgiver/pensjonsutbetaler har levert en søknad om SINK (Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) til Skatteverket.

Når du søker om SINK, må du legge ved en kopi av et godkjent ID-dokument som viser din identitet. Om du har et svensk personnummer eller samordningsnummer skal du opplyse om det i din søknad. Da trenger du ikke å legge ved et ID-dokument fordi din identitet allerede er kjent.

Har du fått tildelt et samordningsnummer og det senere viser seg at du skal være registrert som bosatt i folkeregisteret, vil du få tildelt et personnummer.