Bor du i et annet nordisk land og arbeider som artist eller idrettsutøver i Sverige?

Dette gjelder deg som er bosatt i et annet nordisk land og arbeider i Sverige som artist eller idrettsutøver. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av arbeidsinntekten.

Skattlegging i Sverige

Arbeider du som artist eller idrettsutøver i Sverige eller om bord i et svensk skip, skal du normalt betale skatt av arbeidsinntekten i Sverige. Dette gjelder uavhengig av om din arbeidsgiver er privat eller offentlig. Hvis du får en forskuddsbetaling som gjelder arbeidet i Sverige, skattlegges også forskuddsbetalingen i Sverige.

Begrenset skatteplikt i Sverige

Du som er artist eller idrettsutøver og er bosatt i utlandet, dvs. at du er begrenset skattepliktig i Sverige, skattlegges ved midlertidig arbeid i Sverige med en særskilt inntektsskatt for artister, idrettsmenn mv. som er bosatt i utlandet (A-SINK). Skatten er 15 pst. Det samme gjelder når du dagpendler til Sverige selv om arbeidet ikke er midlertidig. A-SINK er en endelig kildeskatt, og det gis ingen fradrag i inntekten. Godtgjørelse til dekning av nødvendige reiser, kost og losji i forbindelse med virksomhet som artist eller idrettsutøver skattlegges ikke dersom visse vilkår er oppfylt. Både fysiske personer og selskap er skattepliktige når de mottar vederlag for virksomhet som artist eller idrettsutøver som utøves i Sverige eller på svensk skip. Får du inntekt fra et artistselskap som er hjemmehørende i utlandet, er det ikke du som ansatt som betaler skatt i Sverige, men artistforetaket.

Med artist menes i denne sammenheng den som opptrer personlig for publikum eller ved lyd- eller billedopptak med sang, musikk, dans, teater, sirkus eller liknende. Ren undervisnings- eller instruksjonsvirksomhet omfattes ikke. Med idrettsutøver menes den som opptrer for publikum direkte eller gjennom radio- eller TV-opptak, ved konkurranser eller oppvisning. Trenere mv. omfattes av bestemmelsene om privat eller offentlig tjeneste og skattlegges ikke som artist eller idrettsutøver.

Det er den som betaler ut vederlaget, som skal trekke skatt og betale den inn til Skatteverket. Det skal leveres oppgave til Skatteverkets skattekontor i Ludvika. Den som mottar inntekten, trenger ikke å levere skattemelding i Sverige.

Full skatteplikt i Sverige

Du som er artist eller idrettsutøver og er fullt skattepliktig i Sverige, skattlegges etter de vanlige reglene i Sverige. Du kan være fullt skattepliktig dersom du oppholder deg og overnatter så ofte i Sverige at det blir tale om et langvarig opphold, eller om du tidligere har vært bosatt i Sverige og fortsatt har vesentlig tilknytning hit.

Skattlegging i bostedslandet

Inntekten kan også være skattepliktig i ditt bostedsland. Blir inntekten skattlagt både i Sverige og i ditt bostedsland, skal dobbeltbeskatning unngås ved at det ved skattleggingen i bostedslandet tas hensyn til at inntekten er skattlagt i Sverige. Du skal derfor alltid ta med inntekten i utlandet i din skattemelding i bostedslandet.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Finland |