Bor du i annet nordisk land og arbeider i Sverige for en offentlig arbeidsgiver?

Dette gjelder deg som er bosatt i et annet nordisk land og arbeider i Sverige for en offentlig arbeidsgiver. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av arbeidsinntekten.

Definisjon av "offentlig arbeidsgiver"

Du har offentlig arbeidsgiver når du er ansatt av staten, en region/"landsting", en kommune eller en offentligrettslig institusjon, eller en tilsvarende forvaltningsmyndighet i de øvrige nordiske land. Statlige universiteter og høyskoler i andre land enn Finland, anses som offentlige arbeidsgivere. De finske universitetene anses som private arbeidsgivere. Et aksjeselskap som eies av staten eller en kommune mv., anses ikke som en offentlig arbeidsgiver. Staten, kommunen mv. anses heller ikke som offentlig arbeidsgiver når virksomheten må anses som forretningsvirksomhet.

Se her om du har en privat arbeidsgiver.

Svensk offentlig arbeidsgiver

Arbeider du i Sverige for en svensk offentlig arbeidsgiver, skal lønnen skattlegges i Sverige. Utfører du helt eller delvis ditt arbeid i det landet du er bosatt i, så skattlegges du vanligvis i bostedslandet for den del av lønnen som er opptjent der.

Offentlig arbeidsgiver som er hjemmehørende i et annet nordisk land

Arbeider du i Sverige for en offentlig arbeidsgiver som er hjemmehørende i et annet nordisk land, skal lønnen som hovedregel skattlegges i det landet der arbeidsgiveren er hjemmehørende.

Skattlegging i Sverige

Begrenset skattepliktig

Du skal betale særskilt inntektsskatt for utenlandsbosatte (SINK) av din arbeidsinntekt dersom du arbeider midlertidig i Sverige og du ikke har vesentlig tilknytning til eller langvarig opphold i Sverige. Hvis du ikke overnatter i Sverige, men dagpendler fra et annet land, er du også begrenset skattepliktig og skal betale SINK av inntekten selv om arbeidet ikke er midlertidig.

SINK er en endelig kildeskatt på 25 pst. Din svenske offentlige arbeidsgiver trekker skatt direkte av brutto lønn. Det gis ikke fradrag i inntekten. Du skal ikke oppgi inntekten i en skattemelding i Sverige. Du eller din svenske offentlige arbeidsgiver søker om SINK-skatt hos Skatteverket på blankett SKV 4350.

I stedet for å betale SINK kan du velge å bli skattlagt etter de vanlige skatteregler med fradrag for kostnader. Visse forutsetninger må imidlertid være oppfylt for at du skal få f.eks. "grundavdrag" i Sverige.

Full skatteplikt

Du kan være fullt skattepliktig på grunnlag av at du har vært bosatt i Sverige tidligere og fortsatt har vesentlig tilknytning dit. Du kan også være fullt skattepliktig på grunnlag av at du oppholder deg og overnatter i Sverige så ofte at det blir tale om et langvarig opphold.

Din inntekt fra en offentlig arbeidsgiver skattlegges etter de vanlige regler og du skal betale kommunal og statlig inntektsskatt på arbeidsinntekten. Du skal levere skattemelding i Sverige.

Din offentlige arbeidsgiver trekker skatt av din lønn. Om din arbeidsgiver krever at du skal fremlegge en "A-skattsedel", kan du bestille en slik fra Skatteverket.

Skattlegging i bostedslandet

Inntekten kan også være skattepliktig i ditt bostedsland. Blir inntekten skattlagt både i Sverige og i ditt bostedsland, skal dobbeltbeskatning unngås ved at det ved skattleggingen i bostedslandet tas hensyn til at inntekten er skattlagt i Norge. Du skal derfor alltid ta med inntekten i utlandet i din skattemelding i bostedslandet

Grensegjengere

Grensegjengere er personer som bor i Norge eller Finland i en grensekommune til Sverige og arbeider i en grensekommune i på den andre siden av grensen. Det gjelder spesielle regler for grensegjengere. Er du grensegjenger, skal du bare betale skatt av arbeidsinntekten i ditt bostedsland. Det er et vilkår at du regelmessig oppholder deg i din faste bolig i Norge eller Finland minst to dager i uken med en overnatting.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Finland |