Bor du i et annet nordisk land og arbeider i Sverige for en privat arbeidsgiver?

Dette gjelder deg som er bosatt i et annet nordisk land og arbeider i Sverige for en privat arbeidsgiver. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av din arbeidsinntekt.

Informasjonen gjelder ikke deg som har en offentlig arbeidsgiver, arbeider som sjømann eller flyvende personell, eller får inntekt som artist eller idrettsutøver.

Din arbeidsgiver er fra Sverige

Du er skattepliktig i Sverige for den lønnen som er opptjent i Sverige.

Arbeider du på hjemmekontor eller et annet sted i det landet der du bor, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i det landet der du bor. Dette gjelder alt arbeid som er utført i det landet der du bor uavhengig av om det er planlagt eller mer tilfeldig.

Er du på tjenestereiser utenfor Sverige, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i det landet der du bor.

Det finnes enkelte unntak, se nedenfor under "Særregler".

Hvor mye skatt du skal betale er avhengig av om du er fullt skattepliktig eller begrenset skattepliktig i Sverige, se "Skattesatser". For å få et inntrykk av de svenske skattene for fullt skattepliktige se Eksempler på skatteberegning.

Din arbeidsgiver er fra et annet land enn Sverige

Du skal betale skatt i Sverige hvis ett eller flere av følgende vilkår er oppfylt:

• du oppholder deg i arbeidslandet i mer enn 183 dager i løpet av en 12-månederperiode

• din arbeidsgiver har fast driftssted i Sverige

• du er utleid for å arbeide i Sverige. Du er ikke utleid hvis du bare arbeider i Sverige i høyst 15 dager i strekk og det totale antall arbeidsdager i Sverige i løpet av et kalenderår ikke overstiger 45 dager.

Er ingen av disse vilkårene oppfylt, er lønnen bare skattepliktig i det landet der du er bosatt.

Oppfyller du ett av vilkårende over, er du skattepliktig i Sverige for den lønnen som er opptjent i Sverige.

Arbeider du på hjemmekontor i. eller et annet sted i det landet der du bor skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i det landet der du bor. Dette gjelder alt arbeid som er utført i det landet der du bor uavhengig av om det er planlagt eller mer tilfeldig.

Er du på tjenestereiser utenfor Sverige, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i det landet der du bor, med mindre du reiser til arbeisgivers hjemland. Utfører du arbeid i det arbeidsgivers hjemland, kan lønnen for den delen av arbeidet skattlegges der.

Det finnes enkelte unntak, se nedenfor under "Særregler".

Særregler

Grensegjengere

Bor du i en kommune i Norge eller Finland som grenser mot Sverige og arbeider i en kommune i Sverige som grenser til det landet du bor i, omfattes du av grensegjengerregelen. Grensegjengerregelen innebærer at du skal betale skatt av lønnsinntekt i det landet der du bor. Det er et vilkår at du normalt oppholder deg i din faste bolig i Sverige minst to dager i uken med en overnatting.

Den nye Svinesundsbron/Øresundsforbindelsen

Bor du i Norge og arbeider med vedlikehold og drift av den nye Svinesundsbroen, skal du betale skatt på arbeidsinntekten i Norge selv om du utfører arbeidet i Sverige.

Bor du i Danmark og arbeider med vedlikehold og drift av Øresundsforbindelsen, skal du betale skatt på arbeidsinntekten i Danmark selv om du utfører arbeidet i Sverige.

Svensk-dansk avtale om visse skattespørsmål

Bor du i Danmark og hovedsakelig arbeider i Sverige, er det en avtale mellom Sverige og Danmark som regulerer visse skattespørsmål.

Skattlegging i Sverige av arbeid utført i Danmark eller i et annet land

Du skal også betale skatt i Sverige på lønn for arbeid utført i Danmark eller andre land hvis alle følgende vilkår er oppfylt:

• du arbeider minst halvparten av din arbeidstid i Sverige i løpet av hver tremånedersperiode for en svensk arbeidsgiver eller en arbeidsgiver med fast driftssted i Sverige og ditt arbeid i Sverige er utført ved det faste driftsstedet

• du arbeider i Danmark i din bolig, på tjenestereiser eller på annet arbeid av tilfeldig karakter

• når du arbeider i et annet land skal arbeidet være tjenestereiser eller annet arbeid av tilfeldig karakter

Andre spørsmål som tas opp i avtalen er fradrag for kostnader til reiser over Øresundsbroen og fradrag for pensjonssparing.

Arbeid om bord på tog mellom Sverige og Danmark

Bor du i Danmark og arbeider om bord på tog som bare går mellom Danmark og Sverige, skal du betale skatt i Danmark. Har du en svensk arbeidsgiver, skal du også betale skatt i Sverige på samme inntekt. Du skal ta med din svenske inntekt i din danske skattemelding. Betaler du skatt i begge landene, er det Danmark som skal ta hensyn til den skatten du har betalt i Sverige.

Styregodtgjørelse

Du skal betale skatt i Sverige hvis du bor i annet nordisk land og får styregodtgjørelse (styrelsearvode) fra et svensk selskap. Dette gjelder uansett hvor arbeidet er utført. Inntekten kan også være skattepliktig i det landet der du bor. Du skal alltid ta med din utenlandske inntekt i din skattemelding i det landet der du bor. Betaler du skatt i begge landene, er det ditt bostedsland som skal ta hensyn til den skatten som du har betalt i Sverige.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt trygdemyndighetene i det landet der du bor eller Försäkringskassan i Sverige (www.forsakringskassan.se) for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Finland |