Bor du i Sverige og arbeider i et annet nordisk land for en privat arbeidsgiver?

Dette gjelder deg som bor i Sverige og arbeider i et annet nordisk land for en privat arbeidsgiver. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av din arbeidsinntekt.

Se her om du har en offentlig arbeidsgiver, arbeider som sjømann eller flyvende personell, arbeider på dansk eller norsk kontinentalsokkel, eller har inntekt som artist eller idrettsutøver.

Din arbeidsgiver er fra arbeidslandet

Du er skattepliktig i arbeidslandet for den lønnen som er opptjent der.

Arbeider du på hjemmekontor eller et annet sted i Sverige, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i Sverige. Dette gjelder alt arbeid som er utført i Sverige uavhengig av om det er planlagt eller mer tilfeldig.

Er du på tjenestereiser utenfor det landet der du er ansatt, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i Sverige.

Det finnes enkelte unntak, se nedenfor under "Særregler".

Når du skal betale skatt i arbeidslandet, skal du ikke betale skatt i Sverige på den samme inntekten og den påvirker heller ikke skattleggingen av dine andre inntekter.

Din arbeidsgiver er fra et annet land enn arbeidslandet

Du skal betale skatt på din inntekt i arbeidslandet hvis ett av følgede vilkår er oppfylt:

• du oppholder deg i arbeidslandet i mer enn 183 dager i løpet av en 12-månederperiode

• din arbeidsgiver har fast driftssted i arbeidslandet

• du er utleid til en virksomhet i arbeidslandet

Er ingen av disse vilkårene oppfylt, er lønnen bare skattepliktig i Sverige.

Oppfyller du ett av vilkårende over, er du skattepliktig i arbeidslandet for den lønnen som er opptjent der.

Arbeider du på hjemmekontor eller et annet sted i Sverige, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i Sverige. Dette gjelder alt arbeid som er utført i Sverige uavhengig av om det er planlagt eller mer tilfeldig.

Er du på tjenestereiser utenfor arbeidslandet, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i Sverige, med mindre du reiser til arbeisgivers hjemland. Utfører du arbeid i det arbeidsgivers hjemland, kan lønnen for den delen av arbeidet skattlegges der.

Det finnes enkelte unntak, se nedenfor under "Særregler".

Når du skal betale skatt i arbeidslandet, skal du ikke betale skatt i Sverige på den samme inntekten og den påvirker heller ikke skattleggingen av dine andre inntekter.

Særregler

Grensegjengere

Bor du i en kommune i Sverige som grenser mot Norge eller Finland og arbeider i et av disse landene i en kommune som grenser til Sverige, omfattes du av grensegjengerregelen. Grensegjengerregelen innebærer at du skal betale skatt av lønnsinntekt i det landet der du bor. Det er et vilkår at du normalt oppholder deg i din faste bolig i Sverige minst to dager i uken med en overnatting.

Før 1997 var det grensegjengerregler mellom Sverige og Danmark. I Sverige finnes disse reglene fortsatt som unntaksregler. Vilkåret er du var grensegjenger i 1997 og at du vært omfattet av reglene siden da.

Den nye Svinesundsbron/Øresundsforbindelsen

Bor du i Sverige og arbeider med vedlikehold og drift av den nye Svinesundsbroen, skal du betale skatt på arbeidsinntekten i Sverige selv om du utfører arbeidet i Norge.

Bor du i Sverige og arbeider med vedlikehold og drift av Øresundsforbindelsen, skal du betale skatt på arbeidsinntekten i Sverige selv om du utfører arbeidet i Danmark.

Svensk-dansk avtale om visse skattespørsmål

Bor du i Sverige og hovedsakelig arbeider i Danmark, er det en avtale mellom Sverige og Danmark som regulerer visse skattespørsmål.

Skattlegging i Danmark av arbeid utført i Sverige eller i et annet land

Du skal også betale skatt i Danmark på lønn for arbeid utført i Sverige eller andre land hvis alle følgende vilkår er oppfylt:

• du arbeider minst halvparten av din arbeidstid i Danmark i løpet av hver tremånedersperiode for en dansk arbeidsgiver eller en arbeidsgiver med fast driftssted i Danmark og ditt arbeid i Danmark er utført ved det faste driftsstedet

• du arbeider i Sverige i din bolig, på tjenestereiser eller på annet arbeid av tilfeldig karakter

• når du arbeider i et annet land skal arbeidet være tjenestereiser eller annet arbeid av tilfeldig karakter.

Andre spørsmål som tas opp i avtalen er fradrag for kostnader til reiser over Øresundsbroen og fradrag for pensjonssparing.

Arbeid om bord på tog mellom Sverige og Danmark

Bor du i Sverige og arbeider om bord på tog som bare går mellom Sverige og Danmark, skal du betale skatt i Sverige. Har du en dansk arbeidsgiver, skal du også betale skatt i Danmark på samme inntekt. Du skal alltid ta med din danske inntekt i din svenske skattemelding. Betaler du skatt i begge landene, er det Sverige som skal ta hensyn til den skatten du har betalt i Danmark. Det gis ikke større fradrag i den svenske skatten (kreditfradrag) enn med det beløp som tilsvarer den svenske skatten på inntekten

Styregodtgjørelse

Du skal betale skatt i Sverige hvis du får styregodtgjørelse (styrelsearvode) fra et selskap i et annet nordisk land. Inntekten kan også skattlegges i det landet der selskapet er hjemmehørende. Dette gjelder uansett hvor arbeidet er utført. Skal du betale skatt i begge landene, er det Sverige som skal ta hensyn til den skatten som du har betalt i det andre nordiske landet. Det gis ikke større fradrag i den svenske skatten (kreditfradrag) enn med det beløp som tilsvarer den svenske skatten på inntekten.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med Försäkringskassan i Sverige eller trygdemyndighetene i det landet der du arbeider, for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Finland |