Beskattningsbeslut (skattebesked)

Skattemyndigheten sänder ett preliminärt beskattningsbeslut som bilaga till den förhandsifyllda deklarationen

Då den skattskyldige får från skattebyrån i april en förhandsifylld skattedeklaration med posten, finns det även ett preliminärt beskattningsbeslut med inbetalningskort med i försändelsen. Om man gör rättelser eller tillägg i deklarationen, sänder skattebyrån ett nytt beskattningsbeslut till den skattskyldige. Om inga rättelser behövts, förblir det preliminära beskattningsbeslutet slutliga.

Om man flyttat till Finland alldeles i slutet av inkomståret får man ingen förhandsifylld deklaration. Deklarationen måste då lämnas in i maj. Beskattningsbeslutet sänds i dessa fall senast i november då beskattningen slutförts.

Skatteåterbäring eller kvarskatter?

Ur beskattningsbeslutet framgår resultatet av beskattningen: inkomster, avdrag och skatter. Beslutet berättar även om man får återbäring eller om man måste betala kvarskatt. Kvarskatt beror på att förskottsinnehållningen varit för liten.

I beskattningsbeslutet finns även anvisningar för eventuellt ändringssökande (omprövning).