Begränsad skattskyldighet

Begränsat skattskyldiga är utländska medborgare som bor utanför Finland. Om en utländsk medborgare kommer till Finland för att vistas här under högst 6 månaders tid, är han fortfarande begränsad skattskyldig.

Begränsat skattskyldiga är också sådana utflyttade finländska medborgare efter vilkas utflyttningsår det gått tre kalenderår eller som tidigare själv visat att de inte har väsentlig anknytning till Finland. Med väsentlig anknytning avses familj, bostad eller fastighet eller arbete/affärsverksamhet i Finland eller att man omfattas av det finländska socialskyddet.

Vad betyder begränsad skattskyldighet?

Begränsad skattskyldighet betyder att personen är skyldig att betala skatt i Finland endast för inkomst från Finland.

Skatteprocenten på löneinkomster är inte beroende av inkomstens storlek utan är alltid 35 % (eller 15 % beträffande idrottare och artister).

Du kan yrka på att dina förvärvsinkomster (dock inte dividender) från Finland ska beskattas progressivt i stället för källbeskattning. Skattesatsens storlek beror på årliga inkomster och utgifter. Som avdrag kan beaktas till exempel kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen samt andra kostnader för förvärvande av inkomst. Också förvärvsinkomster som beskattas i din hemviststat samt avdragen på inkomsterna tas i beaktande. I Finland betalar du skatt endast på de inkomster du intjänat i Finland, men de skattepliktiga inkomster du intjänat i hemviststaten kan höja skatten på dina finska inkomster.

Begränsat skattskyldiga betalar inte skatt i Finland på ränteinkomster eller på vinst på försäljning av börsaktie eller för lön som utländsk arbetsgivare betalt. Utlandslön är inte skattepliktig i Finland om det inte gäller lön förvärvad på finskt fartyg eller lön från finska staten eller finskt offentligrättsligt samfund.

Internationella skatteavtal kan begränsa Finlands beskattningsrätt. I det nordiska skatteavtalet har man t.ex. avtalat om att den finländska skatten på dividender (aktieutdelningar) från Finland är endast 15 % istället för 30 % om man bor i ett annat nordiskt land.