Allmän (obegränsad) skattskyldighet

Allmän skattskyldighet betyder, att personen är skyldig att betala skatt i Finland för inkomst från såväl Finland som andra länder.

För de allmänt skattskyldiga är skatten på förvärvsinkomsterna beroende på hur stora inkomsterna är.

Internationella skatteavtal kan begränsa Finlands beskattningsrätt.

Vem är allmänt skattskyldig

Allmänt skattskyldiga är personer vars stadigvarande bo och hemvist är i Finland.

Också personer som kommer från utlandet för att vistas i Finland över sex månader, är allmänt skattskyldiga i Finland under vistelseperioden. Tillfällig vistelse utomlands avbryter ej sexmånadersperioden. 

När en finsk medborgare flyttar från Finland är han fortfarande allmänt skattskyldig under flyttningsåret och de tre följande åren.

När upphör allmän skattskyldighet

Utländsk medborgares allmänna skattskyldighet upphör omedelbart då han flyttar ut från Finland.

Då en finsk medborgare flyttar från Finland, upphör hans allmänna skattskyldighet först i början av det fjärde året efter flyttningsåret. Han kan undantagsvis bli begränsat skattskyldig tidigare om han själv yrkar det och kan visa att han inte har väsentlig anknytning till Finland. Såsom väsentlig anknytning anses bl.a.: familj, bostad eller fastighet i Finland, arbete eller affärsverksamhet i Finland samt den omständighet att den skattskyldige omfattas av finskt socialskydd.