Bor du i Finland och arbetar ombord på ett fartyg som är registrerat i ett annat nordiskt land och som går i internationell trafik?

Denna information riktar sig till dig som bor i Finland och arbetar ombord på ett fartyg, som är registrerat i ett annat nordiskt land och som går i internationell trafik. Här behandlas endast beskattningen av sådan arbetsinkomst.

Internationell trafik

Med internationell trafik menas här transport med fartyg utom då fartyget används bara mellan platser i ett enda nordiskt land.

Beskattning i ett annat nordiskt land

Lönen kan beskattas i det nordiska landet där fartyget är registrerat.

När du arbetar på ett fartyg som befraktas på så kallad bareboat basis av ett rederi i ett annat nordiskt land, kan lönen beskattas i det landet rederiet hör hemma.

Beskattning i Finland

Deklarera din utländska lön och skatt i den finska skattedeklarationen med blankett 16A eller i MinSkatt. Det är viktigt för sjöarbetsinkomstavdraget att du sätter ett kryss i: Inkomsten är sjöarbetsinkomst som tjänats ombord på ett utländskt fartyg. Kostnader som hänför sig till sjöarbetsinkomst (t.ex. medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer eller resekostnader) behöver inte rapporteras eftersom de tas i beaktande i sjöarbetsinkomstavdraget som beviljas på tjänstens vägnar.

Skattefriheten enligt inkomstskattelagens sexmånadersregel kan i allmänhet inte tillämpas i detta fall, vilket innebär att din inkomst beskattas som sjöarbetsinkomsten från ett finskt fartyg. Om också ett annat nordiskt land har beskattat inkomsten, kan du begära avräkning i Finland för den skatt du betalat till det andra nordiska landet. Avräkning medges dock högst med ett belopp motsvarande den finska skatten på din sjöarbetsinkomst.

För att sexmånadersregeln ska kunna tillämpas förutsätts bl.a. att du inte vistas i Finland mer än i medeltal högst sex dagar per en hel utlandstjänstgöringsmånad. Även delar av dagen räknas som vistelse i Finland. Vistelse i Finland omfattar även den tid under vilken fartyget t.ex. för lastning eller lossning uppehöll sig i Finland. Om du kräver att sexmånadersregeln ska tillämpas, ska du specificera på blankett 16A eller via MinSkatt tjänstgöringens längd samt ankomst- och avresedagarna i Finland.

Information om beskattning av inkomst för arbete ombord på fartyg som har uppdrag på dansk eller norsk kontinentalsockel hittar du under rubriken "Bor du i Finland och arbetar på dansk eller norsk kontinentalsockel?".

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad. Du bör kontakta Pensionsskyddscentralen (PSC/ETK, www.etk.fi/) i Finland eller socialförsäkringsmyndigheten i fartygets registreringsland för mer information.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Sverige