Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Finland som en självständig yrkesutövare?

Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Finland som en självständig yrkesutövare?  I det följande finns upplysningar om beskattning av inkomst av sådant arbete.

Registrering i Finland

När du arbetar i Finland som utländsk yrkesutövare i Finland, behöver du alltid en finländsk personbeteckning om du:

- när du vistas i Finland i över sex månader,
- arbetar på en byggarbetsplats,
- ansöker om progressiv beskattning,
- anmäler dig till registret över momsskyldiga,
- som näringsidkare har en stadigvarande anordning i Finland.

Läs mer i vero.fi (En utländsk yrkesutövare i Finland)

Du måste införa i förskottsuppbördsregistret om du har fast driftställe i Finland. Om du har fast driftställe i Finland och du regelbundet betalar lön till minst två löntagare i Finland, du ska då anmäla dig till arbetsgivarregistret . Du kan också registrera dig frivilligt.

Läs mer i vero.fi (Att inleda företagsverksamhet i Finland)

Inkomstskatt i Finland

Fast driftställe

Om du har en stadigvarande anordning eller ett fast driftställe i Finland betalar du skatt till Finland för alla de inkomster som hör till den stadigvarande anordningen. Vistelsetidens längd inverkar inte på beskattning om fast driftställe.

Det finns en definition av fast driftställe under Allmän information/Fast driftställe

Skatteförvaltningen skickar skattedeklarationsblanketter för näringsverksamhet och den förhandsifyllda skattedeklarationen till alla sådana allmänt och begränsat skattskyldiga rörelseidkare och yrkesutövare som har införts i Skatteförvaltningens register för sin näringsverksamhet.  I skattedeklarationen anges alla sådana näringsinkomster som är skattepliktiga i Finland, sådana tillgångar och skulder som hänför sig till näringsverksamheten i Finland samt alla andra sådana uppgifter som behövs för att verkställa beskattningen. Skattedeklarationen för näringsverksamhet måste lämnas in också då Finland inte har rätt att beskatta rörelseidkarens och yrkesutövarens näringsinkomster. Om du inte har fått den skattedeklarationsblanketter, kan du lämna den med blankett 5 eller i MinSkatt.

Inget fast driftställe

Driver du inte verksamhet genom ett fast driftsställe i Finland, eller om du inte har vistats i Finland under mer än 183 dagar under en löpande 12-månadersperiod, ska du inte betala skatt för din näringsverksamhet i Finland.

Om du vistas i Finland 183 dagar under en sammanhängande period på 12 månader, din vistelsetid påverkar om du betalar exempelvis 35 % källskatt eller om din skattesats fastställs progressivt enligt dina inkomster.

Läs mer: När du vistas i Finland i högst 6 månader eller När du vistas i Finland i över 6 månader.

Inkomstskatt i hemstaten

Kom ihåg att deklarera de finska inkomsterna och skatterna också i hemlandet. Om hemlandet har rätt att beskatta inkomsterna, undanröjs dubbelbeskattningen i hemlandet.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad.  Du bör kontakta socialförsäkringsmyndigheten i det land du är bosatt eller Pensionsskyddscentralen (PSC/ETK, etk.fi) i Finland för mer information.

Arbetsgivarskyldigheter i Finland

Om du har fast driftställe i Finland och betalar löner regelbundet, har du normala arbetsgivarskyldigheter i Finland. Du behöver verkställa förskottsinnehållning på löner och betala arbetsgivares socialskyddsavgift. Förskottsinnehållningarna och de betalda socialskyddsavgifterna ska anmälas i inkomstregistret.

En begränsat skattskyldig rörelseidkare eller yrkesutövare ska dessutom anmäla sådana löner som betalats till allmänt skattskyldiga för arbete som utförts i Finland, även om hen inte anses ha fast driftställe eller stadigvarande anordning i Finland. Dessutom ska hen alltid anmäla löner som hen betalat till en arbetstagare som han hyrt till den part som låtit utföra ett arbete,  Anmälan ska också alltid lämnas om arbetstagaren är försäkrad i Finland.

Läs mer i inkomstregistret.fi (Internationella situationer)
 

Mervärdesskatt

En utländsk rörelseidkare och yrkesutövare som bedriver momspliktig verksamhet ska anmäla sig till registret över momsskyldiga om hen i momsbeskattningen anses ha fast driftställe i Finland. Om hen inte anses ha fast driftställe i momsbeskattningen ska momsen i regel betalas av köparen, ifall denne är momsskyldig i Finland (omvänd momsskyldighet). I vissa fall är en rörelseidkare och yrkesutövare dock alltid skyldig att anmäla sig till registret över momsskyldiga.

Det är dock viktigt att observera att förutsättningarna för fast driftställe är olika i momsbeskattningen och inkomstbeskattningen. Det är således möjligt att en utländsk rörelseidkare eller yrkesutövare anses ha fast driftställe i Finland i momsbeskattningen, men sakna fast driftställe i inkomstbeskattningen, eller tvärtom.

Läs mer i vero.fi (Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland).

 

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Sverige